Nya föreskrifter om registrering av kontaktmaterialverksamheter

2023-08-23

Verksamheter som tillverkar, förädlar eller importerar så kallade kontaktmaterial ska registrera sig hos sin kontrollmyndighet. Den 1 augusti 2023 trädde nya föreskrifter med krav på registrering av vissa kontaktmaterialverksamheter i kraft.

Den 1 augusti 2023 trädde nya föreskrifter i kraft som säger att tillverkare, förädlare och importörer av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel – så kallade kontaktmaterial – ska anmäla sin verksamhet till kontrollmyndigheten för registrering. Registreringen behövs för att kontrollmyndigheten ska kunna planera och utföra offentlig kontroll av dessa verksamheter.

De nationella bestämmelser om vissa kontaktmaterial som tidigare funnits i LIVSFS 2011:7 har förts över till denna nya föreskrift och har därmed upphört att gälla i samband med att LIVSFS 2023:5 trätt i kraft.

Undantag från registreringskravet

Dessa verksamheter är undantagna från registreringskravet i föreskrifterna:

  • Livsmedelsanläggningar som också har verksamhet med tillverkning, förädling eller import av kontaktmaterial.
  • Verksamheter som bedrivs av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt – eller som bedrivs för respektive myndighets räkning.
  • Verksamheter som beräknas ha en omsättning som understiger
    80 000 kronor under ett räkenskapsår och som beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Övergångsperiod

De nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 augusti 2023, men bestämmelserna om registreringskravet kommer att tillämpas först efter en viss övergångstid. Detta för att ge verksamhetsutövarna tid att få kännedom om bestämmelserna och därefter registrera sin verksamhet. Övergångstiden sträcker sig till den 1 juli 2024.

Vägledande information

Livsmedelsverket har tagit fram vägledande information till föreskrifterna som finns att hitta i Kontrollwiki – Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.