Från 1 januari upphör dubbelregleringen för omförpackning och ommärkning av livsmedel

2023-12-27

Vid årsskiftet upphävs de nationella reglerna för omförpackning och ommärkning av livsmedel. Livsmedelsverket bedömer att den EU-lagstiftning som finns på området är tillräcklig och att de mer långtgående nationella reglerna inte är motiverade.

Det är reglerna om omförpackning och ommärkning, 15–16 §§ i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien, som upphävs den 31 december 2023.

Livsmedelsverket har gjort bedömningen att existerande EU-lagstiftning reglerar och skapar den livsmedelssäkerhet som behövs för konsumenten. De nationella reglerna som nu tas bort är från 2008. Senare kom EU-förordning nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, som reglerar hur märkning av livsmedel ska ske. Detta gjorde att vi fram till nu har haft en viss dubbelreglering kring information och märkning av livsmedel.

- Den här dubbelregleringen har gjort det onödigt krångligt och svårtolkat, säger Josefine Larsson, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Möjligheten att arbeta mot matsvinn blir bättre när de nationella reglerna upphävs. Företagen får nu ansvaret att själva bedöma när ett livsmedel kan omförpackas och ommärkas. Till exempel kommer man att kunna plocka bort ett dåligt exemplar ur ett flerpack med frukter och sedan paketera om övriga frukter i en ny påse.Detta förutsätter naturligtvis att företaget följer lagen och exempelvis ser till att den obligatoriska märkningen följer med och är korrekt.

Livsmedelsverket bedömer att denna regeländring inte gör det lättare för företagare att ändra till ett senare datum på produkter eller att det finns någon ökad risk för datumfusk i och med regeländringen eftersom sådana bestämmelser regleras i den ovannämnda EU-förordningen om livsmedelsinformation.

Det blir nu också möjligt för livsmedelsbutiker att djupfrysa livsmedel, vilket inte var tillåtet enligt den tidigare lagstiftningen.

Exempel på när det kan bli aktuellt att packa om ett livsmedel:

  • Om ett livsmedel har förpackats i fel förpackning, till exempel i en förpackning av fel storlek.
  • Om en livsmedelsföretagare upptäcker att angiven ingrediensförteckning på det förpackade livsmedlet inte stämmer mot den receptur som använts för produktionsomgången/batchen.

Exempel på när det kan bli aktuellt att märka om ett livsmedel:

  • Om viktangivelsen är fel.
  • Om märkning på svenska saknas.
  • Om datumet är fel och detta upptäckts efter att märkning skett.

Livsmedelsverket kommer från årsskiftet att publicera vägledning på fördjupningswebbplatsen Kontrollwiki om regelförändringarna.