Ändrade handelsnormer för ägg

2023-11-27

EU:s handelsnormer för ägg har setts över. Företag som berörs av de ändrade bestämmelserna är äggproducenter, äggpackerier, grossister och detaljhandeln.  Ändringarna gäller från 28 november. 

Några av de största förändringarna är:

  • Uppgift om datum för minsta hållbarhetstid (bäst före-datum) är som tidigare högst 28 dagar från värpdatum men bestämmelsen finns nu istället i förordning (EG) nr 853/2004.
  • Ägg från produktionssystemet ”ägg från utehöns” får fortsätta saluföras som ”ägg från utehöns” om hönsen hålls inomhus till följd av veterinära skyddsåtgärder (som till exempel fågelinfluensa), oavsett hur lång tid de hålls inomhus. Tidigare fanns en gräns på 16 veckor.
  • Produktionssystemet ”ägg från utehöns” ger nu myndigheterna möjlighet att tillåta utevistelse i rastgård där det även finns solpaneler.
  • Tillägg om att klass A ägg inte får ha någon oavsiktligt främmande lukt. Anledningen till ändringen är att det i vissa länder säljs aromatiserade ägg, till exempel ägg med en doft av tryffel.

Förordning (EG) nr 589/2008 med tillämpningsföreskrifter när det gäller handelsnormerna för ägg, har reviderats och ersatts av en delegerad förordning och en genomförandeförordning.

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2465 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2466 ersätter kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 som upphör att gälla. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2466 innehåller regler för producenter och packningscentraler samt kontroller. Denna förordning innebär inga större ändringar i sak utan innehåller delar av det som finns i kommissionens förordning (EG) nr 589/2008.

Både förordning (EU) 2023/2465 och förordning (EU) 2023/2466 träder i kraft 28 november 2023 och ska tillämpas direkt.