NRL Metaller och kväveföreningar

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium (NRL) för metaller och kväveföreningar i livsmedel och foder. Metaller som regleras i lagstiftningen är kadmium, bly, kvicksilver och tenn samt halvmetallen arsenik.

Det europeiska referenslaboratoriet som ansvarar för metaller och kväveföreningar i foder och livsmedel finns sedan 2018 på DTU Födevareinstituttet vid Danmarks Tekniska Universitet i Köpenhamn, Danmark.

Lagstiftningen om gränsvärden för metaller och kväveföreningar i livsmedel finns i EU-förordning (EU) 2023/915. Observera att förordningen uppdateras med jämna mellanrum, därför är det viktigt att alltid titta i den senaste, konsoliderade versionen.

Lagstiftningen om gränsvärden i metaller och kväveföreningar i foder anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32.

Gränsvärden för kvicksilver och koppar finns även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 396/2005. Den innehåller gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung.

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2024-06-12