Organiska miljöföroreningar - analys

Närbild på nyfångad strömming

Livsmedelsverket utför analyser utav Organiska miljöföroreningar (POPar) i livsmedel och humana prover. POPar finns överallt i vår miljö och därmed även i maten, framförallt i animaliska livsmedel.

Organiska miljöföroreningar är framförallt fluorerade, bromerade eller klorerade ämnen, som till exempel PCB och PFAS. De är svårnedbrytbara och finns överallt i vår miljö och därmed även i maten. 

Livsmedelsverket analyserar främst animaliska livsmedel samt modersmjölk och blodserum. Analyserna genomförs främst inom den offentliga kontrollen enligt gällande lagstiftning, men även inom miljöövervakningsprojekt och i samband med matvaneundersökningar. Det görs för att öka kunskapsunderlaget till bland annat risk- och nyttovärderingar.

Ackrediterade metoder

Nedan listas de ackrediterade metoder vi har med kvantifieringsgränser, lägre kvantifieringsgränser kan vid behov diskuteras. De analystekniker vi använder är gaskromatografi (GC) eller vätskekromatorgrafi (LC) tillsammans med olika detektorer såsom electron capture detector (ECD), lågupplösande, högupplösande och tandem masspektrometer (LRMS, HRMS, MS/MS).

Metodutveckling för effektivare analyser pågår kontinuerligt. Livsmedelsverket är ett så kallat nationellt referenslaboratorium (NRL) för analys av svårnedbrytbara organiska miljöföroreningar i livsmedel och foder.

Kontakta oss för prisuppgift för de analyser vi kan erbjuda och/eller mer information. Kontakt med laboratoriet ska alltid ske innan prov kan skickas in.

Marie Aune

Enhetschef,  Enheten för bekämpningsmedel och organiska miljöföroreningar
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Analysmetod  Kvantifieringsgräns Analysteknik
Bromerade flamskyddsmedel,
PBDE (9 st) och övriga (5 st) i blodserum
0,6 - 13 ng/kg färskvikt
beroende på analyt
GC-LRMS
Bromerade flamskyddsmedel,
PBDE (10 st) och HBCDD i fisk
och mjölk/modersmjölk
 1,3 - 2,5 ng/kg färskvikt
beroende på analyt och matris
GC-LRMS  
Dioxiner (17 st) och PCBer (18 st) i animaliska livsmedel,
modersmjölk och blodserum
0,001- 2 ng/kg färskvikt
beroende på analyt och matris
 GC-HRMS 
Klorerade pesticider (12 st) och PCBer (14 st) i animaliska
livsmedel, modersmjölk och blodserum
0,01 – 0,25 µg/kg färskvikt
beroende på analyt och matris
 GC-ECD
 PAHer (19 st) i livsmedel 0,3 µg/kg färskvikt  GC-LRMS 

 

Laboratorietjänster

Senast granskad 2024-06-14