Krisberedskap och civilt försvar - livsmedelsförsörjning

Hela Sveriges befolkning ska ha tillgång till säker mat och dricksvatten även vid kris och krig. Det kräver samarbete och att varje aktör inom livsmedelskedjan planerar och arbetar med sin egen beredskap.

För att Sverige ska ha en fungerande och stark försörjning av både mat och dricksvatten måste alla berörda aktörer göra vad de kan för att sin verksamhet fungerar även vid kris och i värsta fall krig.

Livsmedelsverket har i uppdrag att nationellt samordna kris- och beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och för livsmedelsförsörjning i ledet efter primärproduktion. Det görs bland annat genom kunskapshöjande insatser, framtagande av stöd och övningar, samt dialog och samverkan med andra myndigheter och näringsliv.

På dessa sidor samlar vi de kunskapsunderlag, stöd och verktyg som Livsmedelsverket tagit fram för att primärt kommuner, länsstyrelser, dricksvattenproducenter och livsmedelsföretag kan stärka sin egen beredskap.

Kunskapsunderlag och rapporter

Kran med vatten som rinner

Krisberedskap för dricksvatten

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, stödjer i beredskap och under kriser. Andra exempel på stöd är handböcker, övningar och utrustning för nödvattenförsörjning.
En person går med snabba steg utmed stora plasttråg med tomater i ett förvaringslager

Krisberedskap för företag

Exempel på hur livsmedelsföretagare kan jobba systematiskt med krisberedskap, identifiera risker och förbereda sig för kris/samhällsstörning eller höjd beredskap.
Bild på ett snöre med ett papper där det står "I nödläge dra i snöret"

Krisberedskap för kommun och länsstyrelser

Fallstudier och inspiration från kommun och länsstyrelse för lokalt/regionalt planeringsarbete för kris, samhällsstörning eller höjd beredskap.
Senast granskad 2023-05-16