Krisberedskap och civilt försvar - livsmedelsförsörjning

Hela Sveriges befolkning ska ha tillgång till säker mat och dricksvatten även vid kris och krig. Det kräver samarbete och att varje aktör inom livsmedelskedjan planerar och arbetar med sin egen beredskap.

Livsmedelsverket har i uppdrag att nationellt samordna kris- och beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och för livsmedelsförsörjning i ledet efter primärproduktion. Det görs bland annat genom kunskapshöjande insatser, framtagande av stöd och övningar, samt dialog och samverkan med andra myndigheter och näringsliv.

På dessa sidor samlar vi det kunskapsunderlag, stöd och verktyg som Livsmedelsverket tagit fram för att primärt kommuner, länsstyrelser, dricksvattenproducenter och livsmedelsföretag kan stärka sin egen beredskap.

Kunskapsunderlag och rapporter

Beredskapsplaneringen behöver bygga på en relevant hotbild. Som stöd för aktörer inom livsmedelskedjan i deras arbete med att säkra produktion och tillgång till mat och dricksvatten även vid kris och i värsta fall krig, har Livsmedelsverket och den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten tagit fram en sammanfattning av hotbilden mot Sverige.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket lämnade i mars 2021 in en kompletterande rapport till regeringen om lärdomar och förslag utifrån coronapandemin.  Pandemin har bland annat synliggjort behovet av att planera för hög personalfrånvaro, för störningar i internationell handel och införsel av varor som är nödvändiga för livsmedelsproduktion.

I Livskraft – mätt och frisk, presenterade Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) förslag på åtgärder för uppbyggnaden av det civila försvaret inom livsmedelsförsörjning under kommande försvarsperiod 2021-2025.

Kran med vatten som rinner
Krisberedskap för dricksvatten VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, stödjer i beredskap och under kriser. Andra exempel på stöd är handböcker, övningar och utrustning för nödvattenförsörjning.
En person går med snabba steg utmed stora plasttråg med tomater i ett förvaringslager
Krisberedskap för företag Exempel på hur livsmedelsföretagare kan jobba systematiskt med krisberedskap, identifiera risker och förbereda sig för kris/samhällsstörning eller höjd beredskap.
Bild på ett snöre med ett papper där det står "I nödläge dra i snöret"
Krisberedskap för kommun och länsstyrelser Fallstudier och inspiration från kommun och länsstyrelse för lokalt/regionalt planeringsarbete för kris, samhällsstörning eller höjd beredskap.
Senast granskad 2021-04-02