Kemikalier för dricksvattenrening

Livsmedelsverket arbetar på olika sätt med att stärka Sveriges beredskap på dricksvattenområdet. I det arbetet ingår att säkra tillgången till kemikalier för att rena vattnet, så att befolkningen kan få rent och säkert dricksvatten i alla lägen.

Precis som inom övrig livsmedelsförsörjning kräver svensk dricksvattenproduktion tillgång till el, it, transporter, personal, laboratorieresurser med mera. För att producera dricksvatten krävs även kemikalier. Sverige saknar idag lager av reningskemikalier, vilket gör att dricksvattenförsörjningen är beroende av import och fungerande leveranskedjor.

Det finns idag ingen brist på kloridbaserade fällningskemikalier men omvärldsläget och effekterna av Rysslands invasion av Ukraina har ökat risken för störningar i bland annat leveranskedjor, och en bristsituation kan uppstå med kort varsel. Berörda myndigheter och aktörer har sedan några månader aktivt arbetat med att planera och vidta åtgärder för att hantera en bristsituation med så små negativa effekter för hälsa och miljö som möjligt. Särskilt fokus kan ligga på förändrade processer hos VA-aktörer samt omfördelning av kemikalier mellan verksamheter. Dricksvatten är, enligt en överenskommen vägledning, prioriterat och bedöms inte påverkas.

Viktig del i beredskapen

Att säkra tillgången på kemikalier är bara en del i beredskapsarbetet, men en viktig sådan. Livsmedelsverket har under åren 2019–2021 kartlagt och analyserat sårbarheterna avseende försörjningen av kemikalier som behövs för dricksvattenproduktion i Sverige. Arbetet har bedrivits bland annat inom ett MSB-projekt, se rapport nedan ”Försörjning av kemikalier inom den svenska dricksvattenproduktionen, Nuläge och förslag på åtgärder”.

Kartläggningen visar att leveranskedjorna präglas av bland annat stort importberoende och just-in-time (JIT)-principen. De kommunala dricksvattenproducenterna har olika förutsättningar, men beredskapen är generellt låg och det finns inga stora lager av dricksvattenkemikalier att använda i händelse av brist.

Arbetet fortsätter framöver. Bland annat utreder Livsmedelsverket förutsättningarna för prioritering, omfördelning och lagerhållning av kemikalier.

Dricksvatten går före rening av avloppsvatten

Vid en eventuell bristsituation kan reningskemikalierna behöva prioriteras. Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram en vägledning som ska stödja myndigheter och aktörer i att hantera en sådan situation. Myndigheterna är eniga om att, vid en eventuell brist, prioritera dricksvatten före rening av avloppsvatten.

Enligt vägledningen bör fällningskemikalier prioriteras enligt följande:
1. Dricksvattenproducenter
2. Avloppsreningsverk med råvattentäkt som recipient och där misstanke om ökad risk för påverkan på dricksvattenproducenten föreligger
3. Avloppsreningsverk med särskilt känsliga recipienter
4. Övriga avloppsreningsverk
 Vägledningen är inte bindande och ska användas först om Livsmedelsverket konstaterar att det föreligger en bristsituation. Då kommer berörda myndigheter och aktörer att informeras.
Vägledning för prioritering av fällningskemikalier inom dricksvattenproduktion och avloppsrening

Senast granskad 2022-03-15