Kemikalier för dricksvattenrening

Livsmedelsverket arbetar på olika sätt med att stärka Sveriges beredskap på dricksvattenområdet. I det arbetet ingår att säkra tillgången till kemikalier för att rena vattnet, så att befolkningen kan få rent och säkert dricksvatten i alla lägen.

Precis som inom övrig livsmedelsförsörjning kräver svensk dricksvattenproduktion tillgång till el, it, transporter, personal, laboratorieresurser med mera. För att producera dricksvatten krävs även kemikalier. Sverige saknar idag lager av reningskemikalier, vilket gör att dricksvattenförsörjningen är beroende av import och fungerande leveranskedjor.

Det finns idag ingen brist på kemikalier men tillgången kan snabbt ändras. Därför uppmuntrar Livsmedelsverket länsstyrelser och dricksvattenproducenter för att stärka beredskapen för en bristsituation. Det handlar om hur en eventuell brist kan hanteras, med så små negativa effekter för hälsa och miljö som möjligt. Särskilt fokus kan ligga på förändrade processer hos VA-aktörer samt omfördelning av kemikalier mellan verksamheter.

Viktig del i beredskapen

Att säkra tillgången på kemikalier är bara en del i beredskapsarbetet, men en viktig sådan. Livsmedelsverket har under åren 2019–2021 kartlagt och analyserat sårbarheterna avseende försörjningen av kemikalier som behövs för dricksvattenproduktion i Sverige. Arbetet har bedrivits bland annat inom ett MSB-projekt. Med utgångspunkt i projektet presenterar Livsmedelsverket rapporten ”Försörjning av kemikalier inom den svenska dricksvattenproduktionen, Nuläge och förslag på åtgärder”

Kartläggningen visar att leveranskedjorna präglas av bland annat stort importberoende och just-in-time (JIT)-principen. De kommunala dricksvattenproducenterna har olika förutsättningar, men beredskapen är generellt låg och det finns inga stora lager av dricksvattenkemikalier att använda i händelse av brist.

Parallellt har länsstyrelser, kommuner och vatten- och avloppsreningsverk arbetat för att stärka beredskapen på regional och lokal nivå.


Arbetet fortsätter framöver. Bland annat utreder Livsmedelsverket förutsättningarna för prioritering, omfördelning och lagerhållning av kemikalier.

Livsmedelsverket har sedan oktober 2020 även ett särskilt samverkansforum med kemikalieproducenter och branschorganisationer i syfte att stärka dricksvattensektorns krisberedskap och hantera uppkomna störningar i bland annat försörjningskedjorna för kemikalier.

Dricksvatten går före rening av avloppsvatten

Vid en eventuell bristsituation kan reningskemikalierna behöva prioriteras. Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram en vägledning som ska stödja myndigheter och aktörer i att hantera en sådan situation. Myndigheterna är eniga om att, vid en eventuell brist, prioritera dricksvatten före rening av avloppsvatten.

Vägledningen är inte bindande och ska användas först om Livsmedelsverket konstaterar att det föreligger en bristsituation. Då kommer berörda myndigheter och aktörer att informeras.

Senast granskad 2021-12-09