Klimatanpassning

Klimatet förändras och ett mer extremt klimat, med bland annat torka, kraftiga regn och fler värmeböljor, ställer livsmedelssektorn inför stora utmaningar. Livsmedelsföretag behöver därför se över sin verksamhet och fundera på var den är sårbar för klimatförändringarna.

På den här sidan beskriver vi kort hur klimatet kan förändras och vilka konsekvenser det kan ha för livsmedelssektorn. 

Ett förändrat klimat innebär nya utmaningar, men också möjligheter, för livsmedelsföretag. Även om alla effekter av klimatförändringarna inte är kända än, är det därför viktigt att börja anpassa sig till ett förändrat klimat. Genom att anpassa sig till de förändringar vi kan se idag, och de som kan inträffa i framtiden, kan livsmedelsföretag minska sin sårbarhet.

Vad är klimatanpassning?

Klimatanpassning är åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Klimatsystemet är trögt och även om vi lyckas stoppa utsläppen av växthusgaser helt nu kan vi förvänta oss förändringar i klimatet framöver. De är ett resultat av tidigare och pågående utsläpp. Klimatanpassning är en del av arbetet med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ett nödvändigt komplement till arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser.

Webbinarium: Klimatanpassning i livsmedelsföretag

Fråga: Finns någon data för minskning av jordbruksmarkens areal till följd av havsvattenhöjningar, erosion och andra orsaker till att yta blir obrukbar i Sverige?
Svar: Nej, någon sådan detaljerad studie har inte gjorts vad vi känner till. Utifrån de översiktliga analyser som gjorts på europeisk nivå så är detta inte ett stort problem i Sverige.

Fråga: Finns det några företag som använt verktygen och vad är deras respons?Svar: När vi tog fram verktyget lät vi några företag testa det och vi har därefter omarbetat det. Responsen har generellt sett varit positiv. Verktyget ger inte alla svar men kan ge inspiration och vara ett sätt att komma igång med sin klimatanpassning. 

Verktyg för klimatanpassning i livsmedelsföretag

Varmare klimat

Temperaturen förväntas stiga över hela världen och som mest nära polerna. Det kan påverka livsmedelssektorn på många sätt:

 • Växtsäsongen i Sverige blir längre. Det kan innebära möjligheter för fler och större skördar samt odling av nya sorters grödor.
 • Ett varmare klimat i kombination med ökad nederbörd och längre växtsäsong gynnar parasiter och insekter samt ökar risken för sjukdomar på växter. Till exempel förväntas angrepp av svampar som producerar mögelgift (mykotoxin) på spannmålsgrödor bli vanligare.
 • Växt- och djurarter som normalt återfinns lägre söderut i Europa kan etablera sig längre norrut och konkurrera med Sveriges inhemska arter.
 • Ren- och viltföretag kan påverkas genom att tillgången och kvaliteten på bete förändras och att det blir svårare att hålla god hygien vid slakt i skogen.
 •  Husdjur och vilt blir mer mottagliga för sjukdomar.
 • Algblomning förväntas bli vanligare vilket kan ge konsekvenser för produktion och import av tvåskaliga blötdjur. Algblomning kan även påverka dricksvattenproduktionen genom att råvattnet försämras. 
 • Högre temperaturer och värmeböljor gör det svårare att hålla varor kylda i alla led, kylkedjor bryts. Det kan leda till problem i produktion, lagerhållning och distributionsled.

Förändringar i nederbörd

Årsmedelnederbörden förväntas generellt sett att öka över hela Sverige. Störst ökning sker under vår och vinter och en större och större del av nederbörden kommer som regn istället för snö till följd av de ökande temperaturerna. I sydöstra Sverige väntas vattentillgången minska. Klimatet i Sverige blir generellt sett fuktigare men värmeböljor och torka väntas också bli vanligare. Förändringarna i nederbörd kan påverka livsmedelssektorn genom att:

 • Ökad nederbörd kan leda till ökad avrinning vilket kan ge upphov till föroreningsspridning. Föroreningarna kan påverka kött- och sjömatsproduktion, vegetabilier och dricksvatten.

Extremväder

Stora variationer i temperatur och nederbörd inom och mellan år förväntas bli vanligare. Extrema väderhändelser som torka och kraftiga regn tros inträffa oftare. Det ställer stora krav på planering och flexibilitet. Extremväder kan påverka livsmedelssektorn på många sätt:

 • Torka och översvämningar kan leda till begränsad tillgång på grovfoder för köttproduktion, spannmål och vegetabilier.
 • Översvämningar kan resultera i att växtnäring utlakas och att grödor drabbas av syrebrist.
 • Torka kan leda till mer nitrat i vegetabilier som används som foder eller mat. Regn eller bevattning på torkstressade växterna kan ge upphov till förhöjda halter av vätecyanid.
 • Ojämn tillgång på foder kan ge variationer i slaktvolym mellan och inom år vilket kan vara svårt för slakterierna att hantera.
 • Extrema väderhändelser som översvämningar och skyfall påverkar också distributionsleden. Vägar och järnvägar riskerar att översvämmas vid stora nederbördsmängder och kan blockeras eller förstöras till följd av skred, ras och stormar.

Import och export

Dricksvatten

Vad kan livsmedelsföretag göra?

Livsmedelsföretag behöver se över sin verksamhet och fundera på var den är sårbar för klimatförändringarna. Genom att vidta åtgärder såsom att stärka kylkedjan och säkra vattentillgången kan livsmedelsföretag minska sin sårbarhet och fortsätta producera goda och säkra livsmedel. Andra möjliga åtgärder kan handla om att säkra sin råvaruförsörjning, exempelvis genom att kontraktera fler råvaruleverantörer, se över lagringsmöjligheter eller genom att börja använda andra sorters råvaror och insatsvaror. 

Vad gör Livsmedelsverket?

Livsmedelsverket initierar, stödjer och utvärderar arbetet med klimatanpassning inom sitt ansvarsområde. I Livsmedelsverkets plan för klimatanpassning beskrivs hur Livsmedelsverket kan påverkas av klimatförändringarna. Till exempel kan Livsmedelsverket behöva hantera fler extremhändelser, nya föroreningar, nya livsmedelsburna organismer och nya spridningsvägar.

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok för klimatanpassad försörjning av dricksvatten. Handboken handlar om hur kommuner kan klimatanpassa sin dricksvattenproduktion för att säkra tillgången till dricksvatten även i framtiden. 

Senast granskad 2020-01-24