Handbok för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten

Handboken för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten riktar sig i första hand till kommunala dricksvattenaktörer. Handboken ska ge praktiskt stöd i arbetet med att skapa en pålitlig och säker dricksvattenförsörjning, och bidra till en god förmåga att hantera kriser i såväl fredstid som vid höjd beredskap. På denna sida hittar du  länkar till de moduler av handboken som är klara för remiss.

Handboken för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten finansieras via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Projektet startade under 2021 och pågår till 2023. 

I projektgruppen deltar förutom Livsmedelsverket även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i Skåne, Länsstyrelsen i Stockholm, Svenskt Vatten, NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp), Kommunalförbundet Skaraborgsvatten, VAKIN (Vatten och avfallskompetens i norr) och Upplands-Bro kommun.

Handboken består av 7 fristående moduler. Handboken skulle egentligen publiceras först 2023 och då i sin helhet. På grund av det säkerhetspolitiska läget publiceras istället handbokens moduler allt eftersom remissversioner blir klara. Preliminär tidplan för publicering av remissversionerna är:

  • Modul 1 Krisberedskap och totalförsvarsplanering: Juni 2022
  • Modul 2 Hotbild och planeringsförutsättningar: Juni 2022
  • Modul 3 Robust dricksvattenförsörjning: Hösten 2022
  • Modul 4 Informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet  Våren 2023
  • Modul 5 Ledning, samverkan och kriskommunikation: Hösten 2022
  • Modul 6 Externa aktörer och stödresurser: Juni 2022
  • Modul 7 Utbildning och övning: Hösten 2022

Efter remisserna färdigställs modulerna och nås via Livsmedelsverkets publikationsdatabas.

Moduler på remiss:

Senast granskad 2022-11-01