Vegetabiliska livsmedel som kräver gränskontroll vid import

De flesta vegetabiliska livsmedel som importeras från länder utanför EU behöver inte kontrolleras vid gränsen. Men vissa vegetabiliska livsmedel från vissa länder ska gränskontrolleras eftersom de omfattas av så kallade skyddsåtgärder. Här får du veta hur du tar reda på vilka de livsmedlen är och vilka dokument du behöver.

Vad är en skyddsåtgärd?

En skyddsåtgärd är ett särskilt beslut som EU-kommissionen fattar som syftar till att skydda människor eller djurs hälsa. En skyddsåtgärd gäller vissa produkter från ett visst land.

Om ett visst vegetabiliskt livsmedel från ett visst land utanför EU omfattas av en skyddsåtgärd innebär det att det är krav på gränskontroll och särskilda dokument måste åtfölja sändningen.

Hjälp med import

Det är mycket att hålla reda på när man ska importera livsmedel. Det finns särskilda företag som är specialiserade på att hjälpa företag att importera livsmedel, de kallas för tullombud eller speditörer. Sök på internet på orden ”tullombud och import” för att få exempel på tullombud eller speditörer som du kan anlita.

Ta reda på om ditt livsmedel kräver gränskontroll

Vilka vegetabiliska livsmedel som kräver gränskontroll ändras löpande. Det kan till exempel bero på problem med en viss fara, till exempel Salmonella i ett visst vegetabiliskt livsmedel från visst land utanför EU. Du som importör måste därför alltid ta reda på om det livsmedel du ska importera finns med på listorna över gränskontrollpliktiga livsmedel. Om du som importör inte tar reda på exakt vad som gäller vid import finns det risk att din sändning blir avvisad. Det kan bli kostsamt.

Först behöver du veta vilken produkt du ska importera och från vilket land vegetabilien ursprungligen kommer ifrån. Du behöver också produktens KN-nummer. Kontakta funktionen Tullsvar, som nås via Tullverkets växel för att få besked om vilket KN-nummer som gäller för din produkt.

Börja alltid med att söka i den övergripande vegetabilieförordningen, läs hur du gör längre ner på sidan.

Om din produkt inte finns i den förordningen, se ytterligare skyddsåtgärder som finns beskrivna längre ner.

Hittar du inte din produkt från visst land i någon av dessa lagstiftningar så är det inte krav på gränskontroll. Tullverkets importregler ska alltid följas.

Den övergripande förordningen för vegetabiliska livsmedel

För att ta reda på om ditt livsmedel finns i någon av bilagorna går du in i förordningen och söker på det land som vegetabilien ursprungligen kommer. Använd kortkommandot Ctrl + F. Om du hittar ditt livsmedel med rätt KN-nummer från aktuellt land är det krav på gränskontroll. Då ska du förhandsanmäla din sändning med den produkten på ett CHED-D i systemet TRACES.NT till den gränskontrollstation, där sändningen först korsar EUs gräns.

Längre ner på sidan skriver vi om vilka dokument du behöver skicka med.

Torkad, färsk eller fryst

Tänk på att en vegetabilies beredningsform har betydelse för om den ska gränskontrolleras eller inte. Till exempel ska endast torkade, men inte färska fikon från Turkiet gränskontrolleras. Beredningsformen framgår i bilaga I och II.

Gränskontroll av ris och risprodukter från Kina

Ris och risprodukter från Kina kan innehålla genetisk modifierat ris (GMO). Därför behövs särskilda intyg när sådana produkter ska importeras. 

  • Alla sändningar ska åtföljas av hälsointyg och analysrapport enligt förlagor som finns bifogade i beslutet. Sändningar som saknar dessa dokument avvisas.
  • Analysrapporten ska visa att det inte finns något genetiskt modifierat ris i produkten. Analysen ska vara utförd enligt någon av de angivna metoder som står i beslutet och den ska göras av ett ackrediterat laboratorium.
  • Först när alla kontroller är genomförda och inget genetiskt modifierat ris har påvisats, kan sändningen släppas ut på marknaden.
  • Alla kostnaderna för provtagning och analys faktureras importören.

I vissa fall kan det finnas ett KN-nummer där produkten inte alls innehåller ris. I dessa fall får den ursprungliga analysrapporten ersättas av ett så kallat förklaringsdokument från det företag som ansvarar för partiet. Där ska det framgå att produkten inte innehåller eller har framställts av ris. De produkter som inte innehåller ris behöver inte förhandsanmälas till en gränskontrollstation. Förklaringen ska dock finnas till hands skriftligen vid kontroll från din kommunala kontrollmyndighet.

Observera att även sammansatta livsmedel omfattas av beslut 2011/884/EU. 

Gränskontroll av svamp och bär efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl

Efter olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl är det krav på gränskontroll av sändningar med bär och svamp från Albanien, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Schweiz, Turkiet, Ukraina och Storbritannien.

  • Gå in i EU-förordning 2020/1158 för att ta reda på om produkten du ska importera ska gränskontrolleras. Du behöver ha produktens KN-nummer.
  • I bilaga I till förordningen finns en förteckning över dessa aktuella länder utanför EU.
  • Samtliga sändningar med livsmedel som omfattas av förordningen ska åtföljas av ett hälsointyg. Intyget ska vara utformat i enlighet med förlagan i bilaga III i förordningen. Sändningen ska också åtföljas av en laboratorierapport avseende radioaktivt cesium-137. Gränskontrollstationen utför identitetskontroller och fysiska kontroller samt provtagning avseende cesium-137, med en frekvens på 20 procent.
  • Sändningar med en bruttovikt under 10 kg färska produkter eller 2 kg torrsubstans undantas krav på gränskontroll, om sändningen importeras som ett varuprov, laboratorieprov/visningsobjekt, för personligt bruk eller för vetenskapligt ändamål.

Rätt dokument

Varje sändning av gränskontrollpliktiga livsmedel ska förhandsanmälas på CHED-D i systemet TRACES.NT till den gränskontrollstation där sändningen först korsar EU:s gräns.

Bilaga I, förordning 2019/1793

Dokument som ska bifogas: Handelsdokument, så som packlista, faktura/invoice eller transporthandling.

Bilaga II, förordning 2019/1793

Dokument som ska bifogas: Officiellt intyg (hälsointyg) och  analysrapport

Analysrapporten från ett ackrediterat laboratorium ska vara för just den fara som beskrivs för det livsmedlet och det aktuella landet.

I det officiella intyget och i analysrapporten ska det finnas en identifieringskod, till exempel batchnummer eller annat nummer. Samma identifieringskod ska även finnas på varje enskild förpackning. 

Det officiella intyget ska vara utformat enligt förlagan i bilaga IV i förordning (EU) 2019/1793. Intyget ska vara i fyllt och signerat av den myndighet som kontrollerar anläggningen innan produkter lämnar landet.

Bilaga I, beslut 2011/884 Ris och risprodukter från Kina

Dokument som ska bifogas: Officiellt intyg (hälsointyg) enligt förlagan i bilaga III och analysrapport enligt förlagan i bilaga IV, som visar på GMO-fritt.

Bilaga II (bär/svamp) och bilaga I (landslistan), förordning 2020/1158 (Tjernobyl)

Dokument som ska bifogas: Officiellt intyg (hälsointyg) enligt förlagan i bilaga III och analysrapport avseende radioaktivitet.

Senast granskad 2024-04-03