Förhandsanmälan och bokning av kontroll vid import av animaliska livsmedel

Ska du importera ett animaliskt livsmedel som ska genomgå gränskontroll? Då behöver du förhandsanmäla sändningen till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Här får du information om hur du förhandsanmäler och bokar kontroll.

Det är komplicerat att importera animaliska produkter från länder utanför EU, särskilt om de omlastas. Du som importör kan anlita en så kallad speditör som är van att handlägga import av livsmedelssändningar.

Förhandsanmäl din importsändning

Samlastade sändningar

Samlastning av sändningar i ett och samma transportmedel innebär att olika typer av varor transporteras tillsammans. Några exempel är LCL (less than container load) och groupage trailer. En samlastning kan antingen bestå av varor till en och samma aktör eller varor till flera olika aktörer.

Importören ansvarar för att gränskontroll görs

Om du använder samlastning för transport av gränskontrollpliktiga varor är det också du som måste se till att de varor som är gränskontrollpliktiga förhandsanmäls och genomgår gränskontroll innan transporten åker in i EU. När en sådan sändning ska kontrolleras vid gränsen innebär det att hela containern eller trailern tillfälligt stoppas.

Att tänka på vid samlastade sändningar:

  • Kom ihåg att gränskontrollpersonalen måste se alla sändningar som har ett officiellt eller privat intyg. Ett intyg räknas som en sändning.
  • Lasta gränskontrollpliktiga varor närmast dörrarna. Då är de tillgängliga för kontroll när enheten öppnas.
  • Lasta varje enskild sändning så att gränskontrollpersonalen lätt kommer åt att kontrollera samtliga. Ett sätt är att ställa en pall av respektive vara närmast dörrarna.
  • Lägg de officiella dokumenten i dokumentlådan som tillhör den aktuella trailern (och rensa samtidigt ut dokumentlådan från gamla dokument). Du kan också sätta dokumenten på pallen närmast dörrarna. Då är de lätta att se och komma åt när dörrarna öppnas.
  • Lasta gärna rumstempererade, kylda och frysta varor i separata trailers och blanda dem inte. Det är svårt för gränskontrollen att kontrollera samlastade trailers med skiljeväggar, till exempel en trailer som delar upp kylda och frysta varor. En sådan skiljevägg innebär att gränskontrollen måste lasta ur och ta ner väggen för att kunna komma åt alla gränskontrollpliktiga varor. Det kan innebära förseningar.

Ansvarig aktör betalar för urlastning och avvisning

Det kan bli dyrt om de gränskontrollpliktiga varorna i en samlastning inte är tillgängliga vid inspektion. Då kan gränskontrollpersonalen kräva att containern eller trailern lastas ur på bekostnad av den som ansvarar för sändningen. Urlastning måste ske inom hamnområdet.

Om en sändning i en samlastning avvisas vid gränskontrollen stoppas hela containern eller trailern tillfälligt. Det kan innebära förseningar för de andra sändningarna i enheten och problem i de fall de ska till flera olika aktörer.

Transiterade sändningar från ett annat EU-land via ett tredjeland

Sändningar från Irland eller Nordirland som transporteras genom Storbritannien och därefter ankommer till Sverige eller annat EU-land ska anmälas för kontroll med CHED-P vid gränskontrollstationen för återinförsel till unionen. I normalfallet utförs endast dokumentkontroll av CHED-P samt åtföljande dokument, så som packlista, faktura, CMR och dokument om transitering från Tullverket (T2-dokument). Inget officiellt intyg krävs för dessa sändningar, eftersom det handlar om EU-gods. ID-kontroll och fysisk kontroll av sändningen görs endast vid misstanke om bristande efterlevnad.

Sändningarna måste transporteras i förseglade behållare, det vill säga till exempel i plomberad container på lastbilssläp.

Om sändningen ska omlastas inom EU

Om din sändning ska lastas om mellan fartyg eller flyg i en hamn eller på en flygplats inom EU ska sändningen anmälas till gränskontrollstationen i den hamnen eller på den flygplatsen, så att de är informerade om att sändningen kommer att finnas inom deras område (se artikel 16 i förordning (EU) 2019/2124). Du behöver stämma av med gränskontrollstationen i fråga hur anmälan går till.

Om omlastningstiden överstiger en viss tidsgräns (tre dagar på en flygplats eller 30 dagar i en hamn) kommer gränskontrollstationen på omlastningsorten att göra en dokumentkontroll på sändningen. För sändningar med honung och vildfångad fisk gäller en omlastningstid på 90 dagar oavsett om sändningen befinner sig i hamn eller på flygplats. Även sändningar som har omlastats ska förhandsanmälas på CHED-P i TRACES.NT till gränskontrollstationen i Sverige, enligt instruktionen ovan.

Inte tillåtet att omlasta till lastbil

Observera att sändningen måste omlastas till flyg eller båt till slutdestinationen i Sverige. Om sändningen omlastas till lastbil innan gränskontrollen utfört sin kontroll kommer den att avvisas när den kommer till Sverige (se artikel 47.1 b i förordning (EU) 2017/625). Mer information hittar du under rubriken TRACES.NT nedan.

Boka kontroll

Din sändning behöver kontrolleras av gränskontrollen i Sverige. Du ska boka gränskontroll minst en arbetsdag före önskat kontrolldatum. Beroende på om din sändning åtföljs av ett intyg i pappersform eller ett elektroniskt intyg gäller olika rutiner.

Sändningar med originalintyg i pappersform

Gränskontrollen behöver tillgång till mail och eventuella originaldokument minst en arbetsdag före önskat kontrolldatum.

TRACES.NT

Senast granskad 2024-03-12