Avgifter och betalning vid import av animaliska livsmedel

Du som importerar animaliska livsmedel betalar en avgift för gränskontroll. Här får du veta hur avgiften beräknas och hur betalning ska ske.

Avgifter för gränskontroll och provtagning

Ibland behöver provtagning ske i gränskontrollen. Det kan bero på att gränskontrollen misstänker oegentligheter eller på grund av en så kallad skyddsåtgärd. Kostnaden för provtagning betalas av importören och debiteras på samma faktura som kostnaden för gränskontrollen.

I gränskontrollen finns ett årligt provtagningsprogram där stickprov för bland annat läkemedelsrester och bakterier tas ut. Kostnaden för denna provtagning ingår i grundavgiften.

Lägre avgifter för sändningar från Nya Zeeland

  • sändningar upp till 6 ton: 42 euro
  • sändningar mellan7 - 46 ton: 7 euro/ton
  • sändningar över 46 ton: 325 euro

Omräkningen från euro till svenska kronor sker genom en växlingskurs som korrigeras en gång per månad utifrån gällande valutakurs.

Avgiftsnivån i handelsavtalet grundar sig på ett beslut om sänkt frekvens av fysiska kontroller vid import av animaliska varor till EU från Nya Zeeland. Sänkningen baserar sig på bilaga 8, del B, till ett handelsavtal som finns mellan EU och Nya Zeeland.

Betalningsrutiner

Kontrollavgiften faktureras betalningsansvarig hos företaget och sker i efterhand. Betalningsansvarig är den person som föranmäler en sändning för gränskontroll, det vill säga ansvarig aktör för sändningen. Betalningsvillkoret är 30 dagar.

Senast granskad 2023-01-03