Så här ska du granska och fylla i kontrollintyget Certificate of Inspection (COI)

Den här sidan riktar sig till dig som ska importera ekologiska livsmedel. Varje sändning med ekologiska livsmedel ska åtföljas av ett kontrollintyg (Certificate of Inspection - COI). Tänk på att du som importör behöver kontrollera att ditt COI är fullständigt och korrekt ifyllt innan du meddelar Livsmedelsverket att din sändning är på väg. På den här sidan går vi igenom de viktigaste fälten att kontrollera i ditt COI.

Du som importör bör titta igenom ditt COI innan du kontaktar Livsmedelsverket om att din sändning är på väg. Även om ett kontrollorgan har signerat ditt COI och din exportör/leverantör har meddelat att det finns färdigt i Traces kan det fortfarande finnas fel i det.

Om du ser till att ditt COI är korrekt och komplett kommer granskningen hos Livsmedelsverket att gå snabbare och smidigare.

Fält 1-18 i kontrollintyget ska fyllas i av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i landet varifrån livsmedlet kommer. Du som importör behöver då kontrollera att fälten är korrekta. Övriga fält kan fyllas i av dig som är importör eller den som är ansvarig för sändningen (om du anlitar en speditör).

Fält 10

Informationen som har fyllts i i avsändarlandet kan behöva uppdateras av dig som importör eller den som är ansvarig för sändningen. Det gäller exempelvis i följande fall:

  • Om livsmedlet även omfattas av krav på CHED-D eller CHED-P ska sändningen kontrolleras på en gränskontrollstation och namnet på gränskontrollstationen ska stå i fält 10. Övriga kontrollintyg ska kontrolleras via ”plats för övergång till fri omsättning”. Om detta inte är ifyllt korrekt behöver det ändras.
  • Om det är ifyllt att sändningen ska kontrolleras vid en gränskontrollstation - fast den inte har ett CHED - ska fält 10 ändras till ”plats för övergång till fri omsättning”. Observera att om det står ett annat land än Sverige kan det behöva det ändras till Sverige om det har blivit fel.

Fält 13

I Fält 13 beskrivs varorna som finns med i sändningen. Uppgifterna ska stämma överens med uppgifterna i de medföljande handlingarna (jämför partinummer, antal förpackningar och nettovikt mot handlingarna). Om sändningen har ett CHED ska endast de produkter som omfattas av det finnas i fält 13.

Fält 14 och 15

Om varorna kommer i en container ska nummer på containern stå i fält 14 och containerns förseglingsnummer i fält 15.

Fält 16

Fält 16 ska innehålla den totala bruttovikten. Nettovikt och bruttovikt kan oftast inte vara samma vikt. Bruttovikten måste också framgå i någon av de bifogade handlingarna.

Fält 17

Fält 17 ska innehålla namn och nummer på det fartyg eller flyg som varorna kommer med. Om varorna kommer med vägfordon är det fordonets registreringsnummer och det eventuella släpets registreringsnummer som ska fyllas i. Dessa uppgifter ska också finnas på transportdokumentet, så att det går att koppla ihop med uppgifterna i kontrollintyget. I fält 17 ska det också stå numret på transportdokumentet.

Styrkande handlingar

Alla styrkande handlingar ska finnas uppladdade i Traces. De kan laddas upp av exportören, kontrollmyndigheten eller kontrollorganet, importören eller den som är ansvarig för sändningen. Styrkande handlingar är exempelvis:

  • Handels- och transportdokument såsom konossement/fraktsedel (bill of Lading b/l, airway bill AWB, eller CMR), packlista och faktura
  • Resultaten av analyser när sådana finns

Det är viktigt att uppgifterna i de styrkande handlingarna stämmer överens med uppgifterna i ditt COI.

Packlistan ska innehålla de varor som anges i fält 13 med uppgifter såsom handelsnamn, partinummer, antal och vikter.

Fakturan ska innehålla de varor som anges i fält 13 med uppgifter såsom handelsnamn, partinummer, antal och vikter.

Fält 18

Fält 18 kan endast signeras av kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i exportlandet. Fältet måste ha signerats innan varorna lämnar exportlandet. Kontrollera det genom att jämföra datumet för signering med datumet på transportdokumentet.

Fält 19

Fält 19 ska fyllas i av dig som importör (den som är angiven i fält 12). Fält 19 fylls endast i om du som importör anlitar en speditör. Då ska namnet på speditören anges i fält 19. Om du inte anlitar en speditör lämnar du fältet tomt.

Om du anlitar en speditör men inte fyller i det i fält 19 kommer speditören inte att kunna se kontrollintyget och kan heller inte ändra något i det.

Fält 20

Här måste ankomstdag och ankomsttid för sändningen anges. Fält 20 fylls i av dig som importör eller av den som ansvarar för sändningen om du anlitar en speditör. Fält 20 får inte vara tomt.

Fält 24 och 31

Du som är importör ska i fält 24 fylla i vem som är första mottagare av varorna. Det är sedan denna första mottagare som signerar i fält 31. Mottagaren måste, precis som importören, vara en certifierad aktör, det vill säga vara ansluten till ett kontrollorgan. Fält 31 ska fyllas i av första mottagaren först när varorna finns hos första mottagaren.

Om det är något som behöver ändras eller kompletteras i kontrollintyget och du inte kan göra det, vänd dig till exportören - som i sin tur kan behöva kontakta kontrollmyndigheten eller kontrollorganet i tredje land.

Senast granskad 2023-10-09