PFAS i dricksvatten och livsmedel - kontroll

På den här sidan finns information om gränsvärden för PFAS i dricksvatten och livsmedel samt Livsmedelsverkets rekommendationer om hur risken med egenfångad fisk som är förorenad av PFAS bör hanteras.

I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten finns gränsvärden för PFAS. Reglerna om PFAS baseras bland annat på den europeiska mydigheten för livsmedelssäkerhets, Efsas , hälsobaserade riktvärde för PFAS 4 från 2020 och omfattar två gränsvärden:

  • PFAS 4: 4 ng/l
  • PFAS 21: 100 ng/l

Åtgärder om gränsvärdet överskrids

Att åtgärda PFAS-halter i dricksvatten kan ta tid då reningen behöver anpassas efter

  • det aktuella vattenverkets situation
  • råvattnets beskaffenhet
  • sammansättningen av PFAS-ämnen.

Efsas riskvärdering visar att exponeringen för PFAS inte innebär några akuta hälsorisker i de halter som vanligtvis förekommer i dricksvatten.

Under övergångsperioden till 1 januari 2026 kan gränsvärdena för PFAS användas som riktvärden för när åtgärder behöver vidtas. Om en verksamhetsutövare exempelvis undersöker halten PFAS i sitt dricksvatten, kan det kommande gränsvärdet för PFAS 4 användas som en rekommendation för när dricksvattnet ska anses vara hälsosamt och rent.

Gränsvärden för PFAS i livsmedel

Från 1 januari 2023 införs gemensamma gränsvärden inom EU för vissa PFAS i animaliska livsmedel. Gränsvärdena gäller bland annat ägg, kött, fisk, kräftdjur och musslor. Gränsvärdena kommer så småningom att utökas till flera kategorier av livsmedel.

Rekommendation – hantering av PFOS i egenfångad fisk

Livsmedelsverket har tagit fram tillfälliga rekommendationer för egenfångad fisk i avvaktan på den risk- och nyttovärdering av fisk som Efsa fått i uppdrag av EU-kommissionen att göra. Efsa viktar i sin bedömning nyttan med att äta fisk mot risken att utsättas för olika miljögifter, bland annat PFAS-ämnen. Detta arbete beräknas vara klart om några år, 2025.

I fisk från områden som har förorenats av PFAS kan halterna vara förhöjda. När det gäller fisk som äts begränsas hanteringsrekommendationerna till perfluoroktansulfonat (PFOS) eftersom det är den PFAS som förekommer i högst halt i fisk.

Den fisk som riskerar ha de högsta halterna av PFOS är fisk som fångas i PFAS-förorenade vattendrag. Därför är miljömyndigheternas arbete med att kartlägga förorenade områden mycket viktigt.

Livsmedelsverket bedömer att risken att konsumera fisk med halter som innebär att man överstiger TVI under kortare perioder, inte medför någon ökad risk för hälsan. Däremot är det viktigt att om möjligt begränsa, eller avstå från, att regelbundet äta fisk som man vet innehåller höga halter av PFAS.

Rekommendationer till lokala kontrollmyndigheter - egenfångad fisk

  • Om PFAS-förorening av ytvattnet misstänks bör halten PFOS i konsumtionsfisk, exempelvis abborre, från sjöar undersökas.
  • Som temporär åtgärdsnivå för fisk rekommenderar Livsmedelsverket miljökvalitetsnormen för fisk. Den är satt till 9,1 ng/g för PFOS i fisk. Miljökvalitetsnormen är ett mått på om fiskelokalen kan anses påverkad utöver bakgrundsnivåer.
  • Om halterna i konsumtionsfisk ligger över miljökvalitetsnormen 9,1 ng PFOS/g bör de fiskarter som fiskas i sjön och äts regelbundet undersökas. Fisken som undersöks bör vara av normal konsumtionsstorlek. Även orsaken till de förhöjda halterna bör undersökas.
  • Kommuner och länsstyrelser uppmanas att kontakta Livsmedelsverket för stöd med hantering vid fynd av höga halter PFOS i fisk. Exempel på hantering som kan diskuteras är behov av råd till dem som äter mycket egenfångad fisk från det förorenade vattendraget.
Senast granskad 2022-12-16