MSB inkluderar NIS-leverantörer i Infosäkkollen

2023-06-07

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har lanserat Infosäkkollen och It-säkkollen för 2023. Dricksvattenleverantörer som omfattas av NIS-lagen bjuds in att genomföra undersökningarna.

Infosäkkollen och It-säkkollen är två frivilliga undersökningar som ska ge MSB underlag att mäta mognadsgraden på informations- och IT-säkerhet hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster.

Undersökningarna genomförs som en del av MSB:s regeringsuppdrag att ta fram en uppföljningsstruktur och erbjuda offentlig förvaltning stöd med regelbunden uppföljning av sitt systematiska informations- och cybersäkerhetsarbete. Svaren kommer att redovisas på aggregerad nivå och ska bidra till regeringens samlade lägesbild inom området.

För att delta i Infosäkkollen och It-säkkollen behöver svar skickas in senast den 29 september 2023.