Håll dig uppdaterad om dricksvattenrapportering

2024-06-28

Livsmedelsverket har lämnat Sveriges förslag till rapporteringsplan för dricksvattendata till EU. Livsmedelsverket har även tagit fram stöd och instruktioner för hur rapporteringen ska ske. Det är en del av arbetet för att säkerställa dricksvattenkvalitet enligt EU:s dricksvattendirektiv.

Enligt det nya dricksvattendirektivet (2020/2184) ska det finnas nationella, samlade data över överskridanden och hälsorelaterade incidenter. Det pågår en dialog mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna för hur och när dessa data ska rapporteras. Enligt EU:s ursprungsförslag skulle data lämnas för tidsperioden juli första året till juni året därpå.

Livsmedelsverket och branschorganisationen Svenskt Vatten ser hellre en annan tidsperiod och har därför föreslagit en annan rapporteringsplan:

  • Att rapporteringen ska omfatta perioden januari till och med december för det föregående året.
  • Att rapportering ska göras årligen till Kommissionen senast den 31 maj varje år.
  • Att den första rapporteringen ska göras den 31 maj 2025 och omfatta åren 2023 och 2024.

- Om Sveriges förslag godkänns måste datainsamlingen i Sverige vara klar senast den 31 januari 2025. Om Kommissionen fastställer en annan plan finns risken att datainsamlingen behöver göras tidigare, säger Åsa Kjellgren, enhetschef för Ledning av livsmedelskontrollen på Livsmedelsverket.

Stöd och instruktioner finns på webben

Livsmedelsverket väntar nu på att Kommissionen ska fastställa rapporteringsplanen. Därefter kommer dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2022:12) att kompletteras med en skyldighet för verksamhetsutövare att lämna den information som Livsmedelsverket behöver för att uppfylla rapporteringsskyldigheten. Samtidigt arbetar Livsmedelsverket med att ta fram mall och instruktioner för detta. Ett utkast till det finns publicerat på Livsmedelsverkets webbplats.

- Vi har en bra dialog med branschen och vill stödja och underlätta för dricksvattenleverantörerna att uppfylla rapporteringskraven. Genom att publicera utkast till rapporteringsmall kan de redan idag kan se vilka uppgifter som kommer att samlas in. Men tidsplanen får vi som sagt återkomma till, säger Åsa Kjellgren.

Livsmedelsverket uppmuntrar dig som dricksvattenleverantör att hålla dig uppdaterad om dricksvattenrapporteringen. Information om rapporteringen finns på Livsmedelsverkets webbplats och samordnas med Svenskt Vatten.