Data för två olika rapporteringar samlas in i höst

2023-06-26

Två dricksvattenrapporteringar behöver göras till EU-kommissionen 2024. Livsmedelsverket uppmuntrar till att så många som möjligt bidrar med sina data för att göra rapporteringen så fullständig och rättvisande som möjligt.

Senaste den 29 februari 2024 behöver medlemsstaterna i EU utföra två dricksvattenrapporteringar till Kommissionen. Den ena gäller för perioden 2020-2022 och är kopplad enligt det tidigare dricksvattendirektivet (98/83/EG). Den andra gäller för 2023 och är enligt det nya dricksvattendirektivet (2020/2184).

För att Livsmedelsverket ska kunna rapportera enligt båda direktiven behöver Livsmedelsverket samla in uppgifterna. Båda rapporteringarna kommer att kräva arbete och att de dricksvattenproducenter som berörs delar med sig av uppgifter som behövs för rapportering.

- Den nya rapporteringen är mer omfattande och kommer att kräva lite mer men vi hoppas att så många som möjligt vill delta. Syftet är att få en nationell överblick över vilken dricksvattenkvalitet vi har, säger Anton Andreasson, statsinspektör.

Rapportering enligt tidigare föreskriften

Rapporteringen för perioden 2020-2022 gäller alla anläggningar som producerar eller tillhandahåller mer än 1000 kubikmeter per dygn. Rapporteringen omfattar resultat från undersökning av dricksvatten hos användare samt vilka åtgärder som vidtagits om vissa gränsvärden har överskridits.

Rapportering enligt nya föreskriften

Rapportering för 2023 gäller alla anläggningar som producerar eller tillhandahåller mer än 10 kubikmeter per dygn. Rapporteringen gäller resultat av övervakningen som utförts på dricksvatten hos användare, avhjälpande åtgärder vid överskridanden samt dricksvattenhälsorelaterade incidenter. Endast incidenter som inträffat under 2023, varat i mer än tio dagar i rad och drabbat minst 1 000 personer omfattas.

Livsmedelsverket kommer under hösten 2023 att kontakta de producenter som omfattas av rapporteringarna. Livsmedelsverket uppmuntrar så många som möjligt att delta för att göra rapporteringen så fullständig och rättvisande som möjligt.