Krav och föreskrifter

Målet med NIS-direktivet och den svenska lagstiftningen är att förbättra informationssäkerheten i de samhällsviktiga tjänsterna.

En samhällsviktig tjänsteleverantör inom dricksvatten ska bland annat bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete, göra riskanalys och åtgärdsplan samt utföra åtgärder för att säkerställa säkerheten i de nätverk- och informationssystem som används för att tillhandahålla tjänsten.
De krav som ställs finns i sin helhet att läsa i lagen samt tillhörande förordning och föreskrifter:

Utöver ovanstående dokument kan Livsmedelsverket föreskriva om riskanalys, säkerhetsåtgärder och kontinuitet för sektorn leverans- och distribution av dricksvatten.

Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten (NIS)

Senast granskad 2022-09-27