Anmälan av leverantör och kontaktperson för incidentrapportering

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet.

Den som är VA-huvudman samt producerar eller levererar dricksvatten till minst 20 000 personer eller akutsjukhus kan vara anmälningsskyldig som leverantör av den samhällsviktiga tjänsten "leverans och distribution av dricksvatten".
Stöd för att undersöka om din organisation är anmälningsskyldig får du genom Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster SFS 2018:1174
Föreskrift MSBFS 2021:9
Vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som en leverantör av den samhällsviktiga tjänsten "leverans och distribution av dricksvatten", ska anmäla det till Livsmedelsverket. För anmälan, ändring eller avanmälan används nedanstående blanketter. Dessa skickas med rekommenderat brev till den adress som specificeras på blanketterna.

Anmälningsskyldigheten är ett lagkrav och beskrivs närmare i MSB:s föreskrifter för anmälan och identifiering av samhällsviktiga tjänster (MSBFS 2018:7). Den är grunden för identifieringen av leverantörer av samhällsviktiga tjänster i Sverige och underlättar arbetet med planering och genomförande av tillsyn samt incidentrapportering. Det är den juridiska personen som levererar tjänsten som anmäler sig.

När du skickar in en anmälan registreras din organisation som leverantör av samhällsviktiga tjänster hos Livsmedelsverket. Om ni identifierat er som leverantör av samhällsviktiga tjänster inom flera olika sektorer behöver ni skicka in en anmälan till respektive tillsynsmyndighet. 

Uppgiften att ni är leverantör kommer att överföras från Livsmedelsverket till MSB som vartannat år sammanställer antalet svenska leverantörer och en övergripande beskrivning av svenska samhällsviktiga tjänster i en rapport till EU.

Kontaktpersonens e-postadress och mobiltelefonnummer ska vara kopplade till leverantören av den samhällsviktiga tjänsten. Kontoinnehavares e-postadress eller mobiltelefonnummer måste vara personligt. Mobiltelefonen måste kunna ta emot sms.

MSB rekommenderar att en leverantör av en samhällsviktig tjänst har fler än ett incidentrapporteringskonto för att kunna hantera semestrar, sjukdom och liknande.

Autentiseringskrav

För att en incidentrapportör ska kunna få ett konto måste personen autentiseras via personlig legitimering. Autentisering av kontoinnehavarare ska utföras av kontaktpersonen hos leverantören.

Vid byte av kontaktperson ska en ny kontroll av identitet och behörighet utföras.

Personuppgifter

Vid anmälan behandlas personuppgifter i syfte att förbereda incidentrapportering till MSB. Vi överför förnamn, efternamn, e-postadress och mobiltelefonnummer för incidentrapportörer till MSB i syfte att skapa incidentrapporteringskonton.

Säkra nätverk och informationssystem för dricksvatten (NIS)

Senast granskad 2022-03-16