Statsstöd för slakterier och vilthanteringsanläggningar

Livsmedelsverket får årligen ett särskilt anslag för att minska avgifterna för slakterier och vilthanteringsanläggningar. Minskningen av avgifterna är ett statsstöd. Villkoren för vad detta anslag får användas till 2022 är ännu inte fastställda. Här kan du läsa om hur Livsmedelsverket i dagsläget planerar att använda anslaget och vilka kriterier som kan komma att gälla för att kunna ansöka om stödet.

Om statsstöd för slakterier och vilthanteringsanläggningar

Regeringen har i sin budgetproposition för 2022 föreslagit att Livsmedelsverket ska få ca 73 miljoner i anslag att använda för nedsättning av avgifter för den offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som görs vid slakterier och vilthanteringsanläggningar under 2022. Villkoren för hur anslaget ska användas är ännu inte fastställda.

Regeringen föreslår att stödet endast får ges för att minska avgifterna för kontroll av slakt och vilthantering. Minskning av avgifterna kan enligt förslaget därför inte ske för kontroll av till exempel styckning, även om styckningen sker på ett slakteri.

För att ta del av statsstöd behöver ett företag i regel uppfylla ett antal villkor. Regeringen har ännu inte fastställt vilka villkor som ska gälla.

Möjligheter att bevilja statsstöd, preliminär information

I avvaktan på beslut kring villkoren för användningen av anslaget arbetar Livsmedelsverket med att ta fram modeller för två former av stöd. Enligt förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (kontrollförordningen) får avgiften för kontrollen minskas med beaktande av:

  • intressen hos aktörer med liten produktion och
  • aktörens följsamhet mot gällande regler.

Statsstöd för liten produktion, preliminär modell

Livsmedelsverket planerar för att slakterier med en årlig slaktvolym upp till 5 000 ton ska kunna få stöd för minskning av avgiften. Minskningen är tänkt att ske med en procentsats av avgiften. Stödet baseras på den totala slaktade volymen. Stödet är tänkt att ge störst procentuell minskning för dem med lägst slaktvolym, och mindre för dem med högre årlig slaktvolym.

Den slutliga utformningen av stödet för liten produktion 2022 kan beslutas först efter att regeringen fastställt villkoren för hur Livsmedelsverket får använda anslaget.  

Statsstöd för god följsamhet mot reglerna, preliminär modell

Livsmedelsverket planerar för att alla slakterier, oavsett storlek, ska kunna få stöd för minskning av avgiften om de har god följsamhet mot regelverket. Följsamheten är tänkt att bedömas mot Livsmedelsverkets föreskrifter (2021:9) om planering av besiktning före och efter slakt. Det innebär att stöd kommer att beviljas om företaget följer reglerna för

  • inlämning av önskemål om slaktschema,
  • ändring av slaktschema inklusive tillfälliga ändringar,
  • anmälan av besiktning och
  • avbokning av besiktning.

Stödet för följsamhet är tänkt att beräknas som en procentuell minskning av avgiften. Samma procentsiffra planeras gälla oavsett slaktvolym. Följsamheten följs upp månadsvis. Det betyder att ett företag endast förlorar stöd för den månad då följsamheten brister även om beslut om avgift fattas för ett kvartal.

Den slutliga utformningen av stödet för följsamhet kan beslutas först efter att regeringen fastställt villkoren för hur Livsmedelsverket får använda anslaget.  

Statsstöd för godkännandeavgiften för mindre slakterier och vilthanteringsanläggningar, preliminär modell

Precis som tidigare år planerar Livsmedelsverket att även i fortsättningen att ge stöd för att minska godkännandeavgiften för mindre slakterier och vilthanteringsanläggningar. Villkoren för stödet är inte ännu fastställda.

Alla företag som ansöker om ett nytt godkännande, nyetablering eller förändring av verksamheten för slakteri eller vilthanteringsanläggning med en planerad årsproduktion på upp till 5 000 ton kan komma att få stöd.

Den slutliga utformningen av stödet för avgiften för godkännande kan beslutas först efter att regeringen fastställt villkoren för hur Livsmedelsverket får använda anslaget.

Senast granskad 2021-12-28