Avgifter för kontrollprogram

Livsmedelsverket övervakar att maten på den svenska marknaden är säker. I det arbetet ingår vissa nationella kontrollprogram. I programmen kontrolleras eller övervakas  livsmedel när det gäller olika kemiska ämnen och mikroorganismer.

Kontrollen koncentrerar sig på de livsmedel där riskerna med olika kemiska ämnen eller mikroorganismer bedöms vara störst. I programmen kontrolleras både ämnen med fastställda gränsvärden och otillåtna ämnen. Provtagningen sker oftast tidigt i livsmedelskedjan som exempelvis vid slakterier och hos grossister.

Avgifterna för kontrollprogrammen framgår i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Tabell: Sammanställning av avgifter för kontrollprogrammen.

 

Provtagningsprogram och berörda verksamheter

Avgifter

Restsubstanser

 
Förpackning av ägg 9,99 kr/ton ägg
Slakt av tama hov- och klövdjur, ren, kron- och dovhjort eller fjäderfä 18,73 kr/ton slaktat kött

Kontaminanter

 
Mottagning av obehandlad mjölk 0,047 kr/tusen liter mjölk
Förpackning av ägg 2,37 kr/ton ägg
Slakt av tama hov- och klövdjur, ren, kron- och dovhjort eller fjäderfä 0,82 kr/ton slaktat kött

Salmonella

 
Slakt av nötkreatur, tamsvin och fjäderfä 13,30 kr/ton slaktat kött
Styckning av nötkreatur, tamsvin och fjäderfä 4,43 kr/ton styckat kött
   
   
Senast granskad 2021-12-28