Livsmedelsberedskap - vad är det?

Vi behöver mat och dricksvatten för att samhället ska fungera. Livsmedelsberedskap handlar om att se till att vi har tillgång till mat och vatten även under olika typer av kriser – och i yttersta fall krig. Många behöver bidra i arbetet, från myndigheter och kommuner, till livsmedelsföretag och privatpersoner.

Målet med Sveriges livsmedelsberedskap är att alla ska ha tillräckligt med vatten att dricka och mat att äta även vid kris och krig. Det är inte så enkelt som att bara bygga upp livsmedelslager. Beredskapen behöver stå på flera ben. Livsmedelsberedskapen är också beroende av att andra delar i samhället fungerar. Till exempel transporter, energi, finansiella tjänster, med mera.

Så säkrar vi Sveriges tillgång på mat och dricksvatten

Livskraftigt lantbruk och livsmedelsindustri

För att alla ska få tillräckligt med näring även vid kris och krig behöver Sveriges försörjningsförmåga bli starkare, det vill säga förmågan att se till att maten når fram till matborden. Det handlar bland annat om att ha ett livskraftigt svenskt lantbruk och svensk livsmedelsindustri.

Flexibilitet krävs vid brist eller störda leveranser

Sverige kommer även i fortsättningen att vara beroende av omvärlden för import av många råvaror, ingredienser och varor som behövs för produktionen, till exempel utsäde för lantbruket. Därför behöver livsmedelsföretag, kommuner och regioner vara förberedda och flexibla om det uppstår en brist eller störningar i leveranser. Vi behöver också samarbeta med andra länder, för att kunna ge och ta emot stöd.

Beredskapslager för vissa varor

För att vi ska ha mat på borden även om importen begränsas behövs troligtvis också någon form av beredskapslager. Det kan handla om kritiska varor som behövs för produktionen ska fungera, exempelvis utsäde och kemikalier för rening av dricksvatten och avlopp. Flera statliga utredningar och beredskapsmyndigheter tittar på den frågan just nu.

Beredskapen utvecklas hela tiden

Livsmedelsberedskap – en prioriterad fråga

Just nu satsas det mycket på livsmedelsberedskapen och Sverige har tagit viktiga kliv framåt. Samtidigt återstår mycket arbete. Att frågan är prioriterad av politiker och andra beslutsfattare och att det finns ett gott samarbete mellan myndigheter och näringsliv ger goda förutsättningar för att stärka beredskapen.

Kriget i Ukraina och corona-pandemin har fått fler att inse att livsmedelsförsörjningen är sårbar och att de företag som producerar och distribuerar mat och dricksvatten är avgörande för landets beredskap.

Många utmaningar i arbetet

Det finns flera utmaningar i byggandet av en stark livsmedelsberedskap. Hela livsmedelsförsörjningen med produktion, handel och distribution är komplex och bygger på just-in-time-principen, där varor inte lagras i förväg utan levereras när de efterfrågas. Även om vi producerar mycket av vissa livsmedel här i Sverige, till exempel spannmål, så är ändå mycket av det som finns i våra livsmedelsbutiker helt eller delvis producerat någon annanstans i världen.

Livsmedelsberedskap handlar heller inte bara om mängden mat utan även om vilken sorts mat och näring som vi behöver få i oss för att hålla oss friska.

Vi bygger Sveriges beredskap tillsammans

Många kan och behöver bidra till att bygga upp livsmedelsberedskapen. Därför samverkar Livsmedelsverket med näringslivet, med andra myndigheter inom livsmedelsområdet och med myndigheter som hanterar andra viktiga samhällsfunktioner, som transporter, finansiella tjänster och elektroniska kommu­nik­ationer och post.

Arbetet behöver gå hand i hand med annat arbete som görs nationellt och internationellt. Det handlar bland annat om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps arbete med nationell försörjningsberedskap och planering av varor och tjänster. Det handlar också om olika statliga utredningar och politiska inriktningar som livsmedelsstrategin, Agenda 2030, EU:s gemensamma jordbrukspolitik och den nationella säkerhetsstrategin.

Beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten

För att arbetet med Sveriges beredskap ska bli mer effektivt har myndigheterna delats in i tio beredskapssektorer. En av dem är sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten, där Livsmedelsverket är sektorsansvarig myndighet. Myndigheterna i sektorn arbetar tillsammans och med andra sektorer för att stärka hela det civila försvaret.

Senast granskad 2023-11-15