Pågående arbete med livsmedelsberedskap

Livsmedelsverket har, tillsammans med andra myndigheter, flera uppdrag för att bygga upp en uthållig beredskap för att Sveriges befolkning ska ha tillgång till mat och dricksvatten även vid kris och värsta fall krig. På den här sidan presenteras ett urval av det arbete som myndigheten gör.

Som sektorsansvarig myndighet stödjer och samordnar Livsmedelsverket också de andra beredskapsmyndigheterna i livsmedelsförsörjnings- och dricksvattensektorn.

Livsmedelsförsörjning

Det är först när hela Sveriges befolkning har tillgång till säker mat som vi har en fungerande livsmedelsförsörjning. Alla berörda aktörer måste bidra – både de som är verksamma i livsmedelskedjan och aktörer i andra sektorer som kedjan är beroende av för att kunna leverera. Därför har Livsmedelsverket en regelbunden dialog med myndigheter och näringslivet både i livsmedelssektorn och i angränsade sektorer.

Här listar vi några av de projekt som pågår eller har avslutats under 2023. En utförligare beskrivning finns i Livsmedelsverkets arbetsplan som du hittar via länken nedan.

Exempel på arbete inom livsmedelsberedskap

 • Tar fram metod för att kunna mäta mängden mat som finns i livsmedelssystemet
 • Kartlägger vilka varor som är kritiska för att livsmedelskedjan ska fungera
 • Identifierar verksamheter i livsmedelskedjan som är särskilt viktiga för totalförsvaret.
 • Analyserar livsmedelskedjans beroenden och sårbarheter.
 • Kartlägger och analyserar företagens förmåga att leverera varor och tjänster under höjd beredskap.
 • Bidrar till att stärka samhällets förmåga att upptäcka antagonistiska hot mot livsmedelsförsörjningen.
 • Tar fram grunder för prioritering och fördelning av kritiska resurser på livsmedelsområdet för det fall ransoneringslagen (1978:268) skulle behöva tillämpas.
 • Ser över reglering i Krigsveterinärförordningen av viss personal för arbete med djurhälsa, djurskydd och säkra livsmedel vid höjd beredskap.
 • Tar fram åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan (länk nedan)

Dricksvattenförsörjning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och för att alla ska få vatten även vid kris och krig krävs det - precis som för övrig livsmedelsförsörjning - tillgång till el, diesel, it, transporter, personal, laboratorieresurser med mera avgörande för att dricksvattenproduktionen ska fungera.

Livsmedelsverket arbetar med flera olika uppdrag och projekt för att stärka den svenska dricksvattenberedskapen. Vissa arbeten görs på kort sikt och andra på längre, vissa syftar till att ge ett konkret stöd och beslutsunderlag medan andra är av mer utredande karaktär. Nedan presenteras ett urval av dessa.

Exempel på arbete inom dricksvattenberedskap

 • Översyn av lagstiftning för att upprätthålla dricksvattenförsörjningen till samhällsviktig verksamhet under höjd beredskap.
 • Samverkan med kemikalievattenindustrin i syfte att stärka beredskapen samt höja kunskapsnivån när det gäller civilt försvar och totalförsvar.
 • Inrättande av nationellt dricksvattenlaboratorium.
 • Beslutsstöd och ökad mätkapacitet för dricksvattenproducenter och kommuner vid radiologisk nödsituation i hela hotskalan.
 • Studie av hur kriget i Ukraina påverkar dricksvattenförsörjningen i Ukraina och Polen.
 • Utveckling av digitala verktyg för stöd i planeringen till dricksvattenaktörer.
Senast granskad 2024-04-09