Livsmedel och säkerhetsläget

Hur påverkar omvärldsläget Sveriges livsmedelsförsörjning? Livsmedelsverkets bedömning är att tillgången på mat och dricksvatten är god på både kort och lång sikt, men att det finns ett antal faktorer som kan påverka livsmedels- och dricksvattenområdet. Producenter och distributörer av både mat och dricksvatten uppger att marknaden är mer osäker, vilket bland annat innebär problem med ekonomin, tillgång till viktiga varor och transporter samt svårigheter att teckna avtal.

På den här sidan hittar du en bedömning av läget, om vad Livsmedelsverket gör samt länkar till information kopplat till situationen.

Aktuell bedömning av läget

Det säkerhetspolitiska läget i Europa påverkar Sveriges säkerhet och innebär en ökad risk för störningar i viktiga samhällsfunktioner inom landet. Det handlar till exempel om risken för cyberangrepp.

Nuläget för Sveriges livsmedelsförsörjning

Livsmedelsverkets samlade bedömning är att tillgången på mat och dricksvatten är god. Men producenter och distributörer av både mat och dricksvatten uppger att omvärldsläget ihop med det ekonomiska läget gör marknaden mer osäker, vilket påverkar deras verksamhet.

Oroligheter i Röda havet samt transportstörningar i Europa riskerar att försena leveranser av livsmedel och andra varor. Djursjukdomar och ogynnsamt väder för odling kan ge minskad tillgång på svenska råvaror men väntas inte påverka den totala tillgången på livsmedel i landet.

På längre sikt

Under förutsättning att omvärldsläget inte försämras ytterligare bedömer Livsmedelsverket att det inte heller på lång sikt uppstår någon brist på mat eller dricksvatten, totalt sett. 
Hela livsmedelssektorn påverkas däremot av ökade kostnader på flera områden och störningar i leveranser av viktiga varor. Det kan innebära att fler företag går i konkurs och att hushållen får höjda avgifter för vatten och avlopp. Bristen på vissa varor innebär även svårigheter att sluta avtal och att underhåll och investeringar inom vatten och avlopp skjuts upp. Det ökar risken för störningar i dricksvattenförsörjningen.  

Det finns också en risk för brist på kemikalier som används för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Om en bristsituation skulle uppstå prioriteras rening av dricksvatten före avlopp. Just nu är situationen stabil.

Totalt sett riskerar problemen att leda till höjda priser på mat och dricksvatten. Därför bedömer Livsmedelsverket att omvärldsläget på längre sikt riskerar ge en måttlig påverkan på livsmedelssektorn, främst på grund av ökade kostnader för varor och energi.

Det här gör Livsmedelsverket

Samverkan och omvärldsbevakning

Livsmedelsverket har löpande kontakt och aktivt samarbete med andra myndigheter, branschorganisationer, företag och andra aktörer för att få en samlad och aktuell bild av läget och för att kunna ge stöd på bästa sätt. Bland annat förmedlar vi kunskap och stöd för att andra aktörer ska kunna stärka beredskapen inom livsmedelsområdet. Vi bevakar även säsongs- och väderrelaterade händelser såsom konsekvenser av exempelvis torka och skyfall samt effekterna för livsmedels- och dricksvattenförsörjningen av transportstörningar.

Ställningstagande om märkning av livsmedel

Ett svårt säkerhetsläge kan göra att livsmedelsföretag får svårare att få tag på enskilda ingredienser, till exempel har kriget i Ukraina påverkat tillgången på solrosolja. Livsmedelsföretag kan då med kort varsel behöva ta bort eller byta ut ingredienser.

Livsmedelsverket gjorde i samband med Rysslands invasion av Ukraina ställningstagandet att företag som på grund av det uppkomna läget snabbt måste ändra sina recept bör kunna använda sina förtryckta förpackningar utan att märka om dem, till dess att förpackningarna är slut. Men företagen måste då informera konsumenter på annat sätt om att ingrediensen har bytts ut. Allergener omfattas inte av ställningstagandet - de måste dock alltid märkas ut på förpackningen.

Senast granskad 2024-05-31