Livsmedel och säkerhetsläget

Hur påverkar det nya säkerhetspolitiska läget i Europa livsmedelssektorn i Sverige? Livsmedelsverkets bedömning är att tillgången på livsmedel inklusive dricksvatten är god. Producenter och distributörer av både mat och dricksvatten uppger dock att marknaden är osäker och att det har blivit svårare att teckna avtal. För dricksvattenproducenter och -distributörer finns en ekonomisk påverkan på verksamheten och en risk för brist på insatsvaror.

På den här sidan hittar du länkar till information kopplat till situationen – om läget, vad Livsmedelsverket gör, med mera.

Aktuell bedömning av läget

Skärpt säkerhetsläge

Det säkerhetspolitiska läget i Europa påverkar Sveriges säkerhet och innebär en ökad risk för störningar i viktiga samhällsfunktioner inom landet. 

Nuläget för Sveriges livsmedelsförsörjning

Livsmedelsverkets samlade bedömning är att tillgången på mat och dricksvatten är god. Kriget i Ukraina och sanktionerna som följde är ett tydligt exempel på hur livsmedelsförsörjningen kan drabbas av händelser i vår omvärld. Producenter och distributörer av både mat och dricksvatten uppger att omvärldsläget ihop med det ekonomiska läget påverkar deras verksamhet, eftersom marknaden blir mer osäker.

Högre kostnader påverkar dricksvattenproducenter och distributörer genom att de har svårt att teckna avtal samt att projekt försenas. Underhåll och investeringar inom vatten- och avlopp riskerar skjutas upp, vilket kan öka risken för störningar i dricksvattenförsörjningen samt påverka hushållen genom höjd VA-taxa. Det finns också en risk för brist på kemikalier som används för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Om en bristsituation skulle uppstå prioriteras rening av dricksvatten före avlopp. Just nu är situationen stabil.

På längre sikt

Under förutsättning att omvärldsläget inte försämras ytterligare bedömer Livsmedelsverket att det inte heller på lång sikt uppstår någon brist på mat eller dricksvatten, totalt sett. Men hela livsmedelssektorn kan påverkas av ökade kostnader på flera områden, störningar i leveranser av vissa viktiga varor, att det blir stopp i produktionen och att fler företag går i konkurs. Minskad produktion av råvaror och insatsvaror kan i förlängningen påverka Sveriges mat- och dricksvattenförsörjning. Sammantaget kan det innebära att livsmedelsproduktionen i Sverige och i Europa minskar på sikt.

Bristen på vissa varor innebär även på lång sikt att underhåll och investeringar inom vatten och avlopp skjuts upp, vilket ökar risken för störningar i dricksvattenförsörjningen.

Om matvanorna förändras och blir mer ohälsosamma på grund av sämre ekonomi hos hushållen kan det på sikt leda till försämrad folkhälsa.

Det finns en osäkerhet kring hur en brist på naturgas i Europa kommande vinter kan påverka produktionsförutsättningarna inom svensk matförsörjning. Totalt sett riskerar problemen att leda till höjda priser på mat och dricksvatten. Därför bedömer Livsmedelsverket att omvärldsläget på längre sikt riskerar ge en måttlig påverkan på livsmedelssektorn, främst på grund av ökade kostnader för varor och energi.

Det här gör Livsmedelsverket

Samverkan och omvärldsbevakning

Livsmedelsverket har löpande kontakt och aktivt samarbete med andra myndigheter, branschorganisationer, företag och andra aktörer för att få en samlad och aktuell bild av läget och för att kunna ge stöd på bästa sätt. Bland annat förmedlar vi kunskap och stöd för att andra aktörer ska kunna stärka beredskapen inom livsmedelsområdet. Ett exempel är en beredskapshandbok för måltidsverksamheten i skola, vård och omsorg, motsvarande handbok för krisberedskap och civilt försvar inom dricksvattenområdet samt en handbok för livsmedelskontroll vid kris och höjd beredskap.

Dricksvattenberedskap

Ställningstagande om märkning av livsmedel

Försörjning av el och övriga energislag

Senast granskad 2023-11-17