Kemikalier för dricksvattenrening

Livsmedelsverket arbetar på olika sätt med att stärka Sveriges beredskap på dricksvattenområdet. I det arbetet ingår att säkra tillgången till kemikalier för att rena vattnet, så att befolkningen kan få rent och säkert dricksvatten i alla lägen.

Precis som inom övrig livsmedelsförsörjning kräver svensk dricksvattenproduktion tillgång till el, it, transporter, personal, laboratorieresurser med mera. För att producera dricksvatten krävs även kemikalier. Sverige saknar idag stora lager av reningskemikalier att använda vid en eventuell brist, vilket gör att dricksvattenförsörjningen är beroende av import och fungerande leveranskedjor.

Det instablia omvärldsläget och ekonomiska läget har de senaste åren inneburit utmaningar för producenter av fällningskemikalier. Läget är stabilt men det finns en fortsatt risk för att brist kan uppstå.  Dricksvatten är, enligt en överenskommen vägledning, prioriterat och bedöms inte påverkas vid en sådan brist.

Vi vill betona att det inte finns någon brist just nu, men att det kan uppstå med kort varsel och då är det viktigt att vara förberedd. Berörda myndigheter och aktörer har länge arbetat med att planera och vidta åtgärder för att hantera en bristsituation med så små negativa effekter för hälsa och miljö som möjligt. Särskilt fokus kan ligga på förändrade processer hos VA-aktörer samt omfördelning av kemikalier mellan verksamheter. Hamstring av kemikalier är inte ett alternativ – en kraftigt ökad efterfrågan kan tvärtom orsaka en bristsituation.

Viktig del i beredskapen

Att säkra tillgången på kemikalier är bara en del i beredskapsarbetet, men en viktig sådan. Livsmedelsverket har under åren 2019–2021 kartlagt och analyserat sårbarheterna avseende försörjningen av kemikalier som behövs för dricksvattenproduktion i Sverige. Arbetet har bedrivits bland annat inom ett MSB-projekt, se rapport nedan ”Försörjning av kemikalier inom den svenska dricksvattenproduktionen, Nuläge och förslag på åtgärder”.

Kartläggningen visar att leveranskedjorna präglas av bland annat stort importberoende och just-in-time (JIT)-principen. De kommunala dricksvattenproducenterna har olika förutsättningar, men beredskapen är generellt låg och det finns inga stora lager av dricksvattenkemikalier att använda i händelse av brist.

Dricksvatten går före rening av avloppsvatten

Vid en eventuell bristsituation kan reningskemikalierna behöva prioriteras. Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram en vägledning som ska stödja myndigheter och aktörer i att hantera en sådan situation. Myndigheterna är eniga om att, vid en eventuell brist, prioritera dricksvatten före rening av avloppsvatten.

Senast granskad 2024-03-28