Spårbarhet kött (operativt mål 8) 2023-2025

Livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera uppgift om svenskt ursprung för färskt och fryst kött av nöt, gris, får och lamm samt fågel. Målet omfattar såväl helt som bitat och malet kött, förpackat och oförpackat. Kontrollerna ska utföras i samtliga led i livsmedelskedjan efter slakt som släpper ut färskt eller fryst kött av svenskt ursprung på marknaden.

Bakgrund till målet

Livsmedelslagstiftningen syftar bland annat till att konsumenter inte ska bli vilseledda och att verka för lika konkurrensförhållanden på marknaden. Svenskt ursprung har ett mervärde för konsumenten. Det finns därför ett ekonomiskt incitament för bedrägliga eller vilseledande förfaranden vad gäller uppgiften om svenskt ursprung. Sådana förfaranden vilseleder konsumenten och sätter konkurrensvillkoren ur spel mellan företagen på marknaden.

Under 2020 resulterade 14 procent av kontrollerna av det operativa målet om spårbarhet av kött 2020-2022 i en avvikelse enligt den årliga rapporteringen. Målet omfattade butiker utanför de stora detaljhandelskedjorna. Under målperioden 2017-2019 var andelen avvikelser tidigare led (styckningsanläggningar, grossister/importörer och matmäklare) 7 procent.

Under 2020 resulterade cirka 20 procent av alla kontroller i Sverige som rapporterades mot mål H03 i en avvikelse. För rapporteringspunkten H11 var antalet avvikelser som konstaterades cirka 30 procent. Båda rapporteringspunkterna syftar till överträdelser mot lagstiftning som reglerar information om ursprung och spårbarhet för kött.

För att säkerställa uppgifterna om svenskt ursprung och spårbarhet i livsmedelskedjan utökar vi nu därför målet till att omfatta samtliga led efter slakt som släpper ut färskt eller fryst kött av svenskt ursprung på marknaden. I detaljhandelsledet ska även butiker i de stora detaljhandelskedjorna omfattas.

För vem gäller målet

Målet gäller alla anläggningar som släpper ut färskt eller fryst kött av svenskt ursprung på marknaden i leden efter slakt, det vill säga styckningsanläggningar, grossister, matmäklare och butiker. Målet omfattar endast färskt eller fryst kött och inte kött som ingår som ingrediens i andra livsmedel eller har genomgått värmebehandling eller annan bearbetning.

Alla myndigheter som utifrån 25§ livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för anläggningarna berörs av målet, det vill säga Livsmedelsverket och de kommunala kontrollmyndigheterna.

  • Förordning (EG) nr 1760/2000 om upprättande av system för identifiering och registrering av nötkreatur.
  • Förordning (EG) nr 1825/2000 om fastställande av tillämpningsföreskrifter när det gäller märkning av nötkött och nötköttsprodukter.
  • Förordning (EG) nr 178/2002 artikel 18 om allmänna principer för livsmedelslastiftning.
  • Genomförandeförordning (EU) nr 931/2011 om spårbarhetskrav.
  • Artikel 8 förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation.
  • Förordning (EU) nr 1337/2013 om ursprungsland eller härkomstplats.
  • Artikel 5 i (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

Kontrollmetod

Verifierande kontroll i detta mål utförs främst med kontrollmetoderna spårbarhetskontroll, revision och inspektion. Om myndigheten finner det nödvändigt kan verifierande prover tas ut men målet kräver inte detta. Samma sak gäller mera ingående kvantitativ spårbarhetskontroll (mängdbalans).

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda finns på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

 

Senast granskad 2024-06-18