Otillåtna växter och främmande ämnen i växtbaserade kosttillskott (operativt mål 13) 2023-2025

Livsmedel

Vid utgången av 2025 har tolv särskilt utvalda hälsofarliga växter i kosttillskott kontrollerats på kosttillskottsanläggningar, inklusive sådana som bedriver e-handel, som släpper ut växtbaserade kosttillskott på marknaden. Dessutom har kosttillskott analyserats hos importörer, införare, producenter och tillverkare av växtbaserade kosttillskott, i syfte att kontrollera att gränsvärdet för genotoxiska och carcinogena pyrrolizidinalkaloider inte överskrids. 

Bakgrund till målet

Växtbaserade kosttillskott, i fast eller flytande form, upptar enligt branschens egna siffor närmare en fjärdedel av den svenska kosttillskottsmarknaden. Försäljningen av växtbaserade kosttillskott har ökat stadigt de senaste åren, precis som den totala kosttillskottsförsäljningen.

Otillåtna ämnen och växter förekommer konsekvent i kosttillskott på den svenska marknaden, bland annat hos butiker och grossister och i hög grad inom e-handeln. Det finns ett stort antal nya, icke godkända nya livsmedel på marknaden. Det finns också växter som  är förbjudna att användas i livsmedel genom annan lagstiftning. Utifrån en riskbedömning har Livsmedelsverket sammanställt en lista med tolv växter som kan innebära en risk för konsumenten. Förekomsten av de här växterna i kosttillskott ska kontrolleras som en del i det här operativa målet.

Under 2022 införs nya gränsvärden i lagstiftningen för pyrrolizidinalkaloider i kosttillskott. Växter med hög halt av detta ämne kan kontaminera foder och livsmedel som kosttillskott och örtteer. Livsmedelsverket har i flera rapporter de senaste åren pekat på risker som finns med kosttillskott och särskilt angett pyrrolizidinalkaloider som en av riskerna med växtbaserade kosttillskott. Även kontroll av att gränsvärdet för pyrrolizidinalkaloider inte överskrids, är en del av det här operativa målet.

För vem gäller målet

Målet gäller kommunala myndigheter och Livsmedelsverket.

Lagstiftning

  • Artikel 4.1 och 6.2 förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel.
  • Artikel 8 förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel.
  • Artikel 14 förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning.
  • Artikel 1 och 3 förordning (EG) nr 1881/2006 fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.
    • Genomförandeförordning (EU) 2020/2040 vad gäller gränsvärden för pyrrolizidinalkaloider i vissa livsmedel.

Inspektion som omfattar:

  • Kontroll av ingrediensförteckningar (avvikelser som konstateras i det här målet ska meddelas i EU:s varningssystem för livsmedel och foder; RASFF)
  • Uppföljande kontroll med eventuell användning av köp under dold identitet
  • Analys (gränsvärden som överskrids i det här målet ska meddelas i EU:s varningssystem för livsmedel och foder; RASFF)

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2022-05-05