Bladgrönsaker - bevattningsvatten och hygien vid odling (operativt mål 18) 2023-2025

Livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts enligt nationell kontrollplanering för primärproduktionen hos livsmedelsföretag som odlar bladgrönsaker.

Kontrollen görs i syfte att bedöma om produkterna skyddas mot mikrobiologisk kontaminering och för att bekräfta att företagen uppfyller bestämmelserna vad gäller bevattningsvatten, personalhygien och hygienförhållanden vid produktion.

Bakgrund

Bladgrönsaker är olika grönsaker där bladet är det som man äter. Dit räknas alla typer av sallat och spenat samt kålväxter, från vilka bladen äts. Bladgrönsaker är livsmedel som ofta äts utan värmebehandling och som kan förorenas med patogena mikroorganismer när de odlar och skördas. Detta kan bland annat ske genom bevattning med förorenat vatten eller spridning av bekämpningsmedel, eller genom förorening från personal och utrustning vid skörd och vidare hantering.

Livsmedelsföretagare är skyldiga att så långt som möjligt se till att primärprodukter skyddas mot kontaminering. De är skyldiga att vidta åtgärder för att kontrollera kontaminering från olika tänkbara källor.

För vem gäller målet

Målet gäller länsstyrelserna.

Antalet planerade riskbaserade kontroller som ska utföras per år bestäms inom ramen för den nationella kontrollplaneneringen för primärproduktion.

Lagstiftning

Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien:

  • Bilaga I – del A – II.2 ”Livsmedelsföretagare skall så långt som möjligt se till att primärprodukter skyddas mot kontaminering, och därvid ta hänsyn till all eventuell bearbetning som primärprodukterna därefter kommer att genomgå”.
  • Bilaga I – del A – II.3 a ”… skall livsmedelsföretagare iaktta tillämpliga bestämmelser i gemenskapslagstiftning och nationell lagstiftning i fråga om kontroll av faror i primärproduktionen och därmed sammanhängande verksamhet, inbegripet a) åtgärder för att kontrollera kontaminering från luft, jord, vatten, foder, gödningsmedel, veterinärmedicinska preparat, växtskyddsmedel och biocider samt lagring, hantering och bortskaffande av avfall,”
  • Bilaga I – del A – II.5 a ”Livsmedelsföretagare som producerar eller skördar växtprodukter skall vidta följande adekvata åtgärder när så är lämpligt: […] Utrymmen, utrustning, behållare, transportlådor, fordon och fartyg skall hållas rena och, när det är nödvändigt, desinficeras på lämpligt sätt efter rengöringen.”
  • Bilaga I – del A – II.5 b ”Livsmedelsföretagare som producerar eller skördar växtprodukter skall vidta följande adekvata åtgärder när så är lämpligt: […] När det är nödvändigt garantera hygieniska produktions-, transport- och lagringsvillkor för växtprodukter samt se till att de är rena.”
  • Bilaga I – del A – II.5 c ”Livsmedelsföretagare som producerar eller skördar växtprodukter skall vidta följande adekvata åtgärder när så är lämpligt: […] Använda dricksvatten, eller rent vatten, när så krävs för att förhindra kontaminering”.
  • [Bilaga I – del A – II.5 d] ”Livsmedelsföretagare som producerar eller skördar växtprodukter ska vidta följande adekvata åtgärder när så är lämpligt: […] Se till att personal som hanterar livsmedel är vid god hälsa och får utbildning om hälsorisker.”

Revision eller inspektion.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda finns på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Senast granskad 2022-05-05