Samverkan med företag och konsumenter

Tecknade händer som skakar hand

Samverkan mellan de centrala myndigheterna och branschorganisationer och konsumentorganisationer är viktigt för informationsutbyte och  för att ta tillgodose företagens behov och konsumenternas intressen.

Samarbete med branscher inom livsmedelsområdet

Samarbete med branscher inom livsmedelsområdet sker på central, regional och lokal nivå. Lokala och regionala kontrollmyndigheter tar egna initiativ till samverkan med näringslivet bland annat genom informationsträffar för livsmedelsföretagare inom en viss bransch eller för livsmedels­konsulter som är verksamma inom regionen.

På central nivå samverkar Livsmedelsverket med branschorganisationerna bland annat genom regelbundna möten med information om pågående regeringsuppdrag, förhandlingsområden, diskussion om hanteringsåtgärder till följd av risk- och nyttovärderingar, resultat från kontrollen, pågående projekt och samråd kring nationella branschriktlinjer.

Livsmedelsverket ger även råd, information och e-utbildningar till företag och branschorganisationer som tar fram och underhåller informationsmaterial som riktar sig till företag.

Samarbete med branscher inom foder- och djurskyddsområdet

SVA har sedan många år ett nära samarbete med foderindustrin. Tillsammans med bransch­organisationen Veterinär Foderkontroll (VFK) har ett 18-punktsprogram tagits fram för att förebygga risker i foderråvaruproduktionen. Genom årliga besök kontrolleras att kraven i programmet uppfylls.

I vissa län erbjuds djurhållare kostnadsfri rådgivning efter det att den offentliga kontrollen konstaterat brister som djurhållaren behöver ha hjälp med att åtgärda. Under utveckling är också nya former av samverkan mellan rådgivningsorganisationerna (privata eller inom länsstyrelsen) och den offentliga kontrollen.

Jordbruksverkets dialog- och referensgrupper med olika branscher och myndigheter

På central nivå samverkar Jordbruksverket med branschorganisationerna bland annat genom regelbundna möten med information om pågående regeringsuppdrag, förhandlingsområden, diskussion om hanteringsåtgärder till följd av risk- och nyttovärderingar, pågående projekt och samråd kring nationella branschriktlinjer.

Jordbruksverket ger även råd, information och e-utbildningar till företag, branschorganisationer, länsstyrelser och kommuner.

På Jordbruksverkets webbplats går det att hitta aktuella dialog- och referensgrupper för exempelvis djur- och smittskydd.

Konsumentkontakt 

För att stärka kontakterna med konsumenterna har Livsmedelsverket och representanter för konsumenterna en samverkansgrupp där man möts för dialog och utbyte av information. Här ges möjlighet till inspel och synpunkter som underlag för Livsmedelsverkets ställningstaganden i frågor som är viktiga för konsumenterna. Livsmedelsverket har även en upplysningstjänst som vänder sig till konsumenter, kostrådgivare och personer som vill starta eller arbeta inom livsmedelsföretag.

För att stödja och stärka Jordbruksverkets arbete med konsumentfrågor har ett särskilt råd bildats, med representanter från olika konsumentorganisationer. Det ska vara rådgivande och ge synpunkter i frågor inom Jordbruksverkets ansvarsområde som har koppling till konsumenter. Rådet ska även vara ett forum för informationsutbyte och föra in konsumentperspektivet i Jordbruksverkets verksamhet samt initiera möten och seminarier.

Senast granskad 2020-10-28