Ekologisk produktion och ekologiska livsmedel

Ekologisk produktion & ekologiska livsmedel

Syftet med kontrollen av ekologisk produktion och ekologiska livsmedel är att kontrollera att reglerna följs av de certifierade företagen och att upprätthålla kvalitetsgarantin för den ekologiska märkningen.

Myndighet Ansvarsområde

Näringsdepartementet

Utrikesdepartementet

Finansdepartementet

 
Jordbruksverket

Jordbruksverket är behörig myndighet i fråga om produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel (1 § förordningen om kontroll av ekologisk produktion).

Jordbruksverket har delegerat kontrolluppgifterna inom sina respektive ansvarsområden till kontrollorganen.

Jordbruksverket ansvarar för tillsyn över kontrollorganen samt handlägger enskilda kunders ärenden om godkännanden och dispenser.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är behörig myndighet i fråga om produktion och hantering av livsmedel (1 § förordningen om kontroll av ekologisk produktion).

Livsmedelsverket har delegerat kontrollen av ekologiska livsmedel till kontrollorgan i den mån kontrollen inte faller på kommunen att utföra.

Livsmedelsverket ansvarar för tillsyn över kontrollorganen samt beslutar om dispenser för användande av icke ekologiska ingredienser i ekologiska livsmedel.

Livsmedelsverket beslutar om sanktionsavgift i de fall företag borde vara anmälda till kontrollorgan men inte är det.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)

Swedac är behörig myndighet och ackrediterar, godkänner och utövar tillsyn över kraven i godkännandet hos de kontrollorgan som utför kontrolluppgifter inom ekologisk produktion.

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna ansvarar för kontroll av foderföretag med primärproduktionen av foder i den mån företagen inte är anslutna till kontrollorgan (4 § förordningen om kontroll av ekologisk produktion).

Länsstyrelserna ansvarar även för kontrollen av livsmedelsföretag i primärproduktionen som säljer livsmedel direkt till slutkonsumenterna i den mån företagen inte är anslutna till kontrollorgan (3 § förordningen om kontroll av ekologisk produktion).

 Kommunerna Kommunerna ansvarar för kontroll av livsmedelsföretag som säljer ekologiska livsmedel men som inte behöver vara anslutna till ett kontrollorgan, det vill säga de säljer direkt till slutkonsument och får inte förvara (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producera, bereda eller importera ekologiska livsmedel från tredje land.
 Konsumentverket  Konsumentverket utövar kontroll i fråga om marknadsföring avseende samtliga företag.
 Kontrollorgan (motsvarar Kontrollförordningens organ med delegerade uppgifter) Kontrollen av ekologisk produktion och ekologiska livsmedel är delegerad till ackrediterade och godkända kontrollorgan. Delegering har skett i enlighet med artikel 27.4 och 27.5 i förordning (EG) nr 834/2007.

Ansvaret för kontroll av ekologisk produktion och ekologiska livsmedel framgår av förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion.

Kontrollorganens ansvarsområden, delegering av kontrolluppgifter och uppföljning av hur kontrollorganen genomför beskrivs på sidan Kontrollorgan. Importkontrollen av ekologiska produkter beskrivs på sidan om Gränskontroll.

Planering av kontrollen

Den operativa kontrollen av ekologisk produktion utförs av ackrediterade kontrollorgan. Varje kontrollorgan lägger upp sin planering själv. Målet är att alla företag ska få ett kontrollbesök per år. Utöver det sker extra kontroll av minst 10 % av företagen beroende på hur kontrollorganet har klassificerat dem enligt sin dokumenterade och fastställda riskanalys. Utfallet av riskanalysen påverkas vanligen av företagens komplexitet och resultatet av tidigare kontroll och beroende på vilken typ av företag det är.

I Sverige finns ett undantag från kravet på anmälan till ett kontrollorgan för företag som säljer ekologiska produkter direkt till slutkonsument, exempelvis i butik. Dessa kontroller planeras, genomförs och följs upp av kommunerna. Ansvarsfördelningen mellan kommunerna och kontrollorganen och hur kommunerna genomför sin kontroll beskrivs närmare på Kontrollwiki. Här finns även länkar till lagstiftningen.

Särskilda kontrollplaner eller kontrollprogram för området:
Under flera år har Sverige deltagit i en utökad importkontroll avseende vissa produkter från Kazakstan, Ryssland och Ukraina som genomförts inom hela EU. Under 2019 skedde även utökad kontroll av varor från Moldavien och Kina. Kontrollen har visat på återkommande avvikelser och även misstanke om lagbrott. För att kontrollera rester av otillåtna växtskyddsmedel i ekologiska produkter från dessa länder gjorde Sverige under 2019 fullständiga dokumentkontroller och ID-kontroller samt provtog för analys.

Dokumenterade tillvägagångssätt bidrar till enhetlig kontroll

Till sin hjälp har kontrollorganen dokument som arbetsinstruktioner och checklistor  som ger stöd till hur kontrollerna ska utföras och vilka förberedelser som behöver göras.

De kontrollorgan som Jordbruksverket och Livsmedelsverket har delegerat kontrolluppgifter till ska göra en riskklassificering av sina kunder. Riskklassificeringen ligger till grund för vilka kunder som ska ha extra kontrollbesök, oanmälda kontrollbesök eller som kontrollorganet ska ta prov hos.

Kontrollorganen väljer själva hur de önskar lägga upp sin riskvärdering. Vanligen bestäms risken i en tre eller fyrgradig skala utifrån aspekter som antal verksamheter kunden har, vilken produktion som bedrivs, om företaget har både ekologiskt och konventionell produktion, tidigare avvikelser och så vidare. De kunder som hamnar i högsta riskkategorin plockas ut för extra kontrollinsatser, medan kunder i de lägre riskklasserna kan väljas slumpmässigt för extra kontroll. Efter det årliga besök som kontrollorganen gör hos kunden uppdaterar man riskvärderingen.

Det ingår i myndigheternas tillsyn av kontrollorganen att granska riskvärderingen och följa upp hur kontrollorganen använder den.

Genomförande, kontrollmetoder och kontrollfrekvens

Kontrollorganen ska planera kontrollen så att:

  • samtliga företag får ett årligt besök,
  • 10 procent av kontrollbesöken är oanmälda,
  • 10 procent av kontrollbesöken ska göras utifrån riskbedömningen, och
  • provtagning ska ske hos minst 5 procent av de certifierade företagen varje år.

De årliga kontrollbesöken är vanligen föranmälda. De flesta kontrollorganen genomför de riskbaserade kontrollbesöken som oanmälda.

Det årliga kontrollbesöket är vanligen en revision. Kompletterande besök görs för att följa upp att avvikelser är åtgärdade eller för att granska delar av ett företags verksamhet. När kontrollorganets revisor besöker företaget ser de också över riskklassificeringen inför nästa år. Om man hittar avvikelser påverkar det bedömningen inför nästa års kontroll.

Hantering av resultat och avvikelser

Det kontrollerade företaget får efter genomförd kontroll alltid en muntlig genomgång av kontrollresultatet. Resultat från kontrollen dokumenteras också i en kontrollrapport, som signeras av en representant för det kontrollerade företaget.

Jordbruksverket och Livsmedelsverket har tagit fram en katalog över åtgärder vid bristande efterlevnad, som kontrollorganen ska följa. Vid fynd av avvikelser upprättar revisorn en avvikelserapport. Det kontrollerade företaget får en viss tid på sig att åtgärda avvikelserna. Om avvikelsen inte kan åtgärdas inom den tiden ska företaget föreslå en åtgärdsplan om hur de ska göra för att avvikelsen ska släckas och när de ska ha gjort de åtgärder som behövs.

När revisorn är klar med kontrollen och rapporteringen ansvarar en certifierare för den vidare handläggningen av ärendet. Utifrån kontrollrapport inklusive eventuell avvikelserapport beslutar certifieraren om företaget ska få sitt certifikat förnyat eller ändrat.

Kontrollorganen skickar löpande kopior på alla avvikelserapporter till Jordbruksverket respektive Livsmedelsverket. När det gäller avvikelser som kan föranleda andra åtgärder än vad kontrollorganet får besluta om ska kontrollorganet utan dröjsmål meddela de centrala myndigheterna eller aktuell kommun.

Kontrollorganen får helt eller delvis återkalla ett utfärdat certifikat. De får även fatta beslut om borttagande av märkning eller förbjuda marknadsföring av ett parti eller produktionsomgång. Beroende på vem som har kontrollansvaret ska Livsmedelsverket, Jordbruksverket eller kommunerna besluta om saluförbud för företag. Livsmedelsverket och Jordbruksverket kan också besluta om sanktionsavgifter för aktörer som saluför ekologiska produkter utan att ha anmält sin verksamhet till ett kontrollorgan.

Uppföljning, utvärdering och ständiga förbättringar

Kontrollorganen rapporterar årligen statistik från det föregående kontrollåret till de centrala myndigheterna. De centrala myndigheterna tar årligen fram en gemensam instruktion till kontrollorganen om vad som ska rapporteras, samt när och hur de ska skicka in informationen. Myndigheterna sammanställer, analyserar och utvärderar det gångna kontrollåret i den samordnade rapporten om kontrollen i livsmedelskedjan, samt i kommissionens databas OFIS (Organic Farming Information System).

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Swedac träffar samtliga kontrollorgan två gånger per år vid kalibreringsmöten. Dessa möten syftar till att vi ska uppnå en likvärdig kontroll och är vägledande för kontrollorganens verksamhet.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket bistår löpande kontrollorganen med vägledning och tolkning av regelverkets innebörd, samt förmedlar information som är relevant för kontrollorganens riskvärdering av vilka produkter de ska provta och för vad.

Genom sin tillsyn av kontrollorganen utvärderar Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Swedac kontrollen av ekologisk produktion och ekologiska livsmedel. Det sker både genom tillsynsbesök på kontrollorganens kontor och i form av skuggkontroller. Syftet är att verifiera att kontrollorganet uppfyller kraven för delegeringen och ackreditering. Se även avsnitt 8.2.

Kontrollorganen genomför även egna årliga åtgärder för att identifiera eventuella brister i kontrollen, samt för att verifiera att revisorerna gör likartade bedömningar. Resultatet av myndigheternas tillsyn och kontrollorganens egna kvalitetsarbeten ligger till grund för ständiga förbättringar inom kontrollverksamheten och verksamhetsplaneringen inför kommande år. Det kan innebära förändringar av prioriterade områden inom kontrollen eller särskilda åtgärder och aktiviteter.

De behöriga myndigheterna följer upp att kontrollorganen har en provtagningsplan och att antalet kontroller och andelen oanmälda och riskbaserade kontroller följer regelverket.

Information till företag

 

Senast granskad 2020-08-10