Definitioner och begrepp

Här finns en sammanställning över de definitioner och begrepp som används i den nationella kontrollplanen. Definitionerna är ordagrant överförda från EU-förordningarna. Till vissa av definitionerna finns en kompletterande kommentar. Begrepp är en tolkning eller förklaring av begreppets innebörd. Tolkning  av begrepp finns inte i lagstiftningen.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

Kontrollförordningen, förordning (EU) 2017/625, gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Med offentlig kontroll menas den verksamhet som de behöriga myndigheterna eller de organ med delegerade uppgifter eller fysiska personer till vilka kontrolluppgifter utför för att verifiera att aktörerna i livsmedelskedjan följer bestämmelserna i lagstiftningen och myndighetsbeslut och att djur eller varor uppfyller kraven i lagstiftningen. Begreppet offentlig kontroll omfattar också de kontroller som görs i samband med att intyg eller officiella attesteringar utfärdas.

Kontrollförordningen gäller även annan offentlig verksamhet. Med det menas bland annat verksamheter för att kontrollera om det förekommer djursjukdomar eller växtskadegörare, utrota dessa djursjukdomar eller växtskadegörare, bevilja tillstånd eller godkännanden och utfärda offciella intyg eller officiella attesteringar.

Den nationella kontrollplanen fokuserar på den offentliga kontrollen och kontroll av de områden som beskrivs i artikel 1.2 i kontrollförordningen.

Definitioner

Aktör: (artikel 3.29 förordning (EU) 2017/625)

varje fysisk eller juridisk person som har en eller flera av de skyldigheter som fastställs i de bestämmeser om avses i artikel 1.2 i förordningen.

Kommentar: I den nationella kontrollplanen används även begreppen foderföretag, foderföretagare, livsmedelsföretag och livsmedelsföretagare. Dessa förekommer både i EU-lagstiftningen och i den svenska lagstiftningen och definieras i förordning (EG) nr 178/2002. Begreppen används synonymt med begreppet aktör. Defintionerna finns även lägre ner på denna sida.

Behöriga myndigheter: (artikel 3.3 förordning (EU) 2017/625)

a) de centrala myndigheter i en medlemsstat som ansvarar för organisationen av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med denna förordning och de bestämmelser som avses i artikel 1.2 i samma förordning,

b) varje annan myndighet som tilldelas detta ansvar,

c) i lämpliga fall, motsvarande myndighet i tredje land.

Kommentar: I den svenska lagstiftningen använder vi också begreppet ”kontrollmyndighet”. Med samverkande kontrollmyndigheter menas samtliga behöriga myndigheter och kontrollorgan som utför offentlig kontroll i syfte att kontrollera efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel. Var och en ansvarar för sin del av den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan så att det tillsammans finns kontroll i hela kedjan. Se även Central behörig myndighet och Operativ kontroll under Begrepp. 

Dokumentkontroll: (artikel 3.41 förordning (EU) 2017/625)

Undersökning av de officiella intyg, officiella attesteringar och andra dokument, inbegripet handelsdokument, som ska åtfölja sändningen enligt bestämmelserna enligt förordningen och genomförandeakter.

Fara: (artikel 3.24 förordning (EU) 2017/625)
Varje agens eller tillstånd som skulle kunna ha en negativ effekt på människors hälsa, djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller miljön.

Foderföretag: (artikel 3.5 förordning (EG) nr 178/2002)
Varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med produktion, framställning, bearbetning, lagring, transport eller distribution av foder, samt alla producenter som producerar eller lagrar foder för utfodring av djur på sin egen jordbruksanläggning.

Kommentar:  Se kommentar ovan om aktör.

Foderföretagare: (artikel 3.6 förordning (EG) nr 178/2002)
De fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det foderföretag de driver.

Kommentar: Se kommentar ovan om aktör.

Fysisk kontroll: (artikel 3.43 förordning (EU) 2017/625)
Kontroll av djur eller varor och, beroende på vad som är lämpligr, av förpackning, transportmedel, märkning och temperatur, provtagning för analys, testning eller diagnostik samt varje annan kontroll som krävs för att verifiera efterlevnaden av de bestämmelser som avses i artikel 1.2.

Förfaranden för verifiering av kontrollverksamhet: (artikel 3.6 förordning (EU) 2017/625)
de arrangemang som införs och de åtgärder som vidtas av de behöriga myndigheterna för att se till att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet utförs i enlighet med denna förordning och med de bestämmelser som avses i artikel 1.2.

Identitetskontroll: (artikel 3.42 förordning (EU) 2017/625)
Okulärbesiktning för att verifiera innehållet i och märkningen av en sändning, inklusive märkningen på djur, förseglingar och transportmedel, överensstämmer med den information som lämnas i de officiella intyg, officiella attesteringar och andra dokument som åtföljer denna.

Inspektion: (artikel 2.7 förordning (EG) nr 882/2004)
Undersökning av varje aspekt av foder, livsmedel, djurhälsa och djurskydd för att kontrollera efterlevnaden av de rättsliga kraven i foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna avseende djurhälsa och djurskydd.

Kommentar: Inspektion är en kontrollmetod som bör ske utan förvarning. Den kan vara planerad eller oplanerad. Vid en inspektion kan en viss detalj kontrolleras, t.ex. att utrustningen är rengjord, vilken temperatur som råder i ett kylrum eller att ett förpackat livsmedel är rätt märkt. Inspektion kan vara en del av en revision.

Begreppet inspektion definieras inte i förordning (EU) 2017/625 som har ersatt förordning (EG) nr 882/2004 begreppet finns dock av praktiska skäl kvar i den nationella kontrollplanen eftersom det är en av flera kontrollmetoder och tekniker som beskrivs i artikel 14 i förordning (EU) 2017/625. 

Klassning: (artikel 3.31 förordning (EU) 2017/625)
En klassificering av aktörer på grundval av en bedömning av hur väl de uppfyller klassningskriterier.

Kontroll: (artikel 2.2 i förordning (EG) nr 882/2004)
Kontroll av om specificerade krav har uppfyllts, genom undersökning och bedömning av sakligt underlag.

Kommentar: I förordning (EU) 2017/625, som har ersatt förordning (EG) nr 288/2004, finns ingen definition av begreppet kontroll. Begrepppet finns av praktiska skäl tillsvidare kvar i den nationella kontrollplanen.

Kontrollplan: (artikel 3.8 i förordning (EU) 2017/625)
En av den behöriga myndigheten fastställt beskrivning som innehåller information om hur systemet för offentlig kontroll är uppbyggt och organiserat samt hur det fungerar och en detaljerad plan för den offentliga kontrollen som, under en viss tidsperiod, ska utföras på vart och ett av de områden som omfattas av de bestämmelser som avses i artikel 1.2.

Kontrollorgan: (artikel 2.5 i förordning (EG) nr 882/2004)
En oberoende tredje part till vilken den behöriga myndigheten har delegerat vissa kontrolluppgifter.

Kommentar: I förordning (EU) 2017/625, som har ersatt förordning (EG) nr 882/2004, finns förekommer inte begreppet kontrollorgan. Begrepppet finns kvar i den svenska lagstiftningen och används därför av praktiska skäl i den nationella kontrollplanen. Se Myndighet för kontroll av ekologisk produktion samt Organ med delegerade uppgifter.

Livsmedelsföretag: (artikel 3.2 i förordning (EG) nr 178/2002)
Varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings-, och distributionskedjan av livsmedel.

Kommentar: Se kommentar ovan om aktör.

Livsmedelsföretagare: (artikel 3.3 i förordning (EG) nr 178/2002)
De fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i de livsmedelsföretag de bedriver.

Kommentar: Se kommentar ovan om aktör.

Myndighet för kontroll av ekologisk produktion: (artikel 3.4 förordning (EU) 2017/625)
En medlemsstats offentliga administrativa organisation för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter som de behöriga myndigheterna helt eller delvis har tilldelat sin behörighet vad avser tillämpningen av rådet förordning (EG) nr 834/2007 eller i förekommande fall motsvarande myndighet i tredje land eller motsvarande myndighet som bedriver verksamhet i ett tredjeland.

Offentlig kontroll: (beskrivs i artikel 2 förordning (EU) 2017/625)
Verksamhet som utförs av de behöriga myndigheterna eller de organ med delegerade uppgifter ekker de fysiska personer till vilka vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollenhar delegerats i enlighet med denna förordning för att verifitera att

a) aktörerna efterlever denna förordning och bestämmelserna i artikel 1.2, och

b) djur eller varor uppfyller kraven enligt de bestämmelser som avses i artikel 1.2, inbegripet utfärdanet av offciella intyg eller officiella attesteringar.

Kommentar: Offentlig kontroll kan bestå av olika kontrollmetoder och kontrolltekniker, som inspektion, kontroll av hygeinförhållanden i aktörersnas lokaler, bedömning av förfaranden för god tillverkningssed, god hygienpraxis, god lantbrukssed och förfaranden som grundar sig på HACCP-principerna, utfrågning av aktörer och personal, verifiering av märningar som aktören gjort och andra testresultat, provtagning, analys, diagnostik och tester, revision av aktörer och annan verksamhet som är nödvändig för at identifiera fall av bristande efterlevnad  (se artikel 14 förordning (EU) 2017/625). Se även Operativ kontroll under Begrepp.

Organ för delegerade uppgifter: (artikel 3.5 förordning (EU) 2017/625)
En separat juridisk person till vilken de behöriga myndigheterna har delegerat vissa uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen eller vissa uppgifter med koppling till annan offentlig verksamhet.

Primärprodukter: (artikel 2.1. b i förordning (EG) nr 852/2004)
Produkter från primärproduktion, däribland produkter från jorden, från boskapsuppfödning, från jakt och fiske.

Kommentar: Se även EU-kommissionens vägledning till förordning (EG) nr 852/2004.

Primärproduktion: (artikel 3.17 i förordning (EG) nr 178/2002)
Produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske och insamling av vilda produkter omfattas också.

Kommentar: I bilaga 1 till förordning (EG) nr 852/2004 finns regler för primärproduktion och därmed sammanhängande verksamheter, vilket inkluderar lagring, transport och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen förutsatt att det detta inte påverkar produkternas natur . Transport av levande djur ingår också och i viss fall transportverksamhet för leverans av primärprodukter från produktionsplatsen till en anläggning. Ytterligare regler finns i förordning (EG) nr 853/2004. Se även EU-kommissionens vägledningar till förordningarna (EG) nr 852/2004 och 853/2004.)

Provtagning för analys: (artikel 2.11 i förordning (EG) nr 882/2004)
Insamling av prov från foder eller livsmedel eller något annat ämne (inbegripet från miljön) som är relevant för produktion, bearbetning och distribution av foder eller livsmedel eller djurhälsa för att genom analys kontrollera efterlevnaden av foder- eller livsmedelslagstiftningen och bestämmelser om djurhälsa.

Kommentar: I förordning (EU) 2017/625, som har ersatt förordning (EG) nr 288/2004, definieras inte begreppet provtagning för analys. Begrepppet finns av praktiska skäl tillsvidare kvar i den nationella kontrollplanen.

Revision: (artikel 3.30 förordning (EU) 2017/625)
En systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheter och dessa verksamheters resultat överensstämmer med planerade arrangemang och om dessa arrangemang tillämpas på ett verkningsfullt sätt och är lämpliga för att nå målen.

Kommentar: Revision kan användas antingen vid kontroll av myndigheter enligt artikel 6 i förordning (EU) 2017/625 eller som kontrollmetod vid kontroll aktörers efterlevnad av lagstiftningen. Det framgår av sammanhanget vilken betydelse av revision som avses.

Risk: (artikel 3.24 förordning (EU) 2017/625)
Funktion av sannolikheten för en negativ effekt på människors hälsa, djurs hälsa, växtskydd, djurskydd eller miljön, och denna effekts allvar, till följd av en fara.

Riskanalys: (artikel 3.10 i förordning (EG) nr 178/2002)
Förfarande som består av tre sammanhängande delar, nämligen riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation.

Riskkommunikation: (artikel 3.13 i förordning (EG) 178/2002)
Interaktivt utbyte under hela riskanalysförfarandet av information och synpunkter om faror och risker, riskrelaterade faktorer och riskuppfattning mellan riskvärderare, riskhanterare, konsumenter, foder- och livsmedelsföretag, universitet och andra berörda parter, inbegripet redogörelse för resultaten av riskbedömningen och grundvalen för riskhanteringsbeslut.

Slutkonsument: (artikel 3.18 i förordning (EG) nr 178/2002)
Den slutliga konsumenten av ett livsmedel som inte kommer att använda livsmedlet som en del i ett livsmedelsföretags verksamhet.

Kommentar: Konsument används ofta istället för slutkonsument men har samma betydelse.

Säkra livsmedel: (artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002)
Livsmedel ska anses som icke säkra om de anses vara 

a) skadliga för hälsan (omedelbara, kortsiktiga, långsiktiga effekter på hälsan) och/eller

b) otjänliga som människoföda (genom förorening, förruttnelse, försämring eller nedbrytning).

Begrepp

Central behörig myndighet: Den myndighet som av regeringen är utsedd att ge råd, stöd och vägledning eller ska samordna andra kontrollmyndigheters offentliga kontroll benämns central behörig myndighet. Det kan variera mellan olika områden exakt vilka uppgifter den centrala behöriga myndigheten har. Detaljer framgår av respektive lag eller förordning.

Kontrollobjekt: Kontrollobjekt är den som är föremål för offentlig kontroll. Det kan vara en aktör, till exempel en livsmedelsföretagare, foderföretagare eller djurhållare, ett djur eller en vara.

Kommun: Genom bildande av gemensamma nämnder och/eller gemensamma förvaltningar samt flytt av nämnders uppgifter till kommunalförbund används benämningen "kommun" på följande sätt: Kommun används som benämning av kontrollmyndighet på lokal nivå. Kommunens uppgifter i den offentliga kontrollen ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Offentlig kontroll av växtskadegörare: Lagstadgade åtgärder under officiell kontroll i syfte att förhindra spridning av växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling, skog, annan mark eller lager av växter samt åtgärder för att bekämpa sådana skadegörare då dessa påträffas.

Operativ kontroll: I kontrollplanen används begreppen operativ kontroll och operativ kontrollmyndighet. Med operativ kontroll förstås en oberoende och självständig granskning av kontrollobjekt. Denna granskning syftar till att kontrollera om kontrollobjektet uppfyller objektiva kriterier så som de krav och villkor som gäller för verksamheten. Krav och villkor följer av nationell lagstiftning och EU-regler . Krav och villkor kan också följa av beslut som myndigheter har fattat såsom godkännanden, tillstånd, förelägganden samt andra åtgärder som syftar till att förmå verksamheten att följa regler.

Den operativa kontrollen innebär alltid ett inslag av myndighetsutövning och kräver därför lagstöd. I lagstödet för operativ kontroll kan det vara beskrivet som tillsyn, offentlig kontroll och inspektion.

I arbetet med operativ kontroll ingår bland annat inläsning, förberedelser, kontrollbesök, provtagning, efterarbete, dokumentation, rapportering, beslut om åtgärder, uppföljning av tidigare kontroll eller åtgärder och i vissa fall verkställighet av beslutade åtgärder. Operativ kontroll ska genomföras i enlighet med lagstiftningen och grundas på dokumenterade förfaranden.

Redlighet: Med redlighet menas att konsumenten inte ska bli vilseledd. Redlighet omfattar alla förfaranden från oavsiktliga misstag till medvetna bedrägerier inom alla moment av hanteringen. 

Tillsyn: Begreppen tillsyn och tillsynsmyndighet används inte i EG- eller i EU-förordningarna. Där används begreppen kontroll och kontrollmyndighet. Kontroll definieras ovan. I begreppet tillsyn ingår dels de granskande åtgärder som genomförs med stöd av lag (offentlig kontroll) och myndighetens möjligheter att besluta om någon form av ingripande, dels andra verksamheter, såsom rådgivning, information och att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. Motsvarande skyldigheter gäller även enligt förvaltningslagens princip om serviceskyldighet med mera.

Kommentar: I denna plan används benämningarna, kontroll och tillsyn. Eftersom det är kontrollen som är det centrala i planen används därför i huvudsak ordet kontroll. I vissa sammanhang, där det är tydligt att verksamheten är vidare än kontroll, används begreppet tillsyn. 

Tvärvillkor: Tvärvillkoren är ett begränsat antal regler inom olika områden, bland annat miljöskydd, djurskydd, foder- och livsmedelssäkerhet som lantbrukaren/primärproducenten måste följa för att få full utbetalning av jordbrukarstödet. En fullständig kontroll omfattar kontroll av samtliga tvärvillkor. Överträdelser av dessa regler kan resultera i avdrag i jordbrukarstödet. Ytterligare information om tvärvillkor finns på Jordbruksverkets webbplats.

 

 

 

 

 

 

 

Senast granskad 2020-10-26