Tullverket

Tullverkets organisationsschema

Tullverkets uppgift är att fastställa och ta ut tullavgifter, punktskatter och kontrollavgifter. Tullverket ska även övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet, så att bestämmelser om in- och utförselrestriktioner efterlevs.

Organisation och struktur

 

Tullverket leds av en generaltulldirektör. Myndigheten har även en överdirektör som är generaltulldirektörens ställföreträdare.

Direkt under generaltulldirektören finns en verksledningsstab, en internrevision och en säkerhetschef.

Tullverkets verksamhet är organiserad i tio avdelningar.

Tullverkets operativa avdelningar är

  • Underrättelseavdelningen
  • Kontrollavdelningen
  • Uppbördsavdelningen
  • Tullkriminalavdelningen

Vid varje operativ avdelning finns enheter med ansvar för ett sakområde inom ett visst geografiskt område.

Övriga avdelningar är

  • Ekonomiavdelningen
  • Rättsavdelningen
  • HR-avdelningen
  • It-avdelningen
  • Administrationsavdelningen
  • Kommunikationsavdelningen

Myndigheten verkar inom hela landet och är främst lokaliserad vid gränsorter med större godsflöden, huvudsakligen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Tullverket rapporterar till Finansdepartementet.

Mer om uppdraget

Tullverkets mål är att säkerställa tull-, skatte- och avgiftsintäkter samt efterlevnaden av in- respektive utförselrestriktioner. Därutöver att förebygga säkerhet och bekämpa brottslighet i leveranskedjan.

Tullverket som kontrollmyndighet har även möjlighet att utföra vissa offentliga kontroller i enlighet med förordningen om provtagning på djur m.m.

Vill du ha mer information om Tullverket kan du klicka på Tullverkets logotyp längst ner på sidan. Då kommer du direkt till Tullverkets webbplats

Senast granskad 2021-03-26