Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)

Nationellt centrum för djurvälfärd (Swedish Centre for Animal Welfare, SCAW) är placerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Centret har tre huvudsyften: att främja forskning, att stödja fort- och vidareutbildning samt att fylla en expertfunktion.

Organisation och struktur

SCAW består av ett antal experter, huvudsakligen med forskarbakgrund, som på olika sätt bistår relevanta myndigheter och forskarvärlden med sakkunskap inom djurskyddsområdet. SCAW har en föreståndare och en biträdande föreståndare, samt en styrgrupp som består av forskare från SLU. Adjungerade till styrgruppen är representanter för flera av de berörda myndigheterna och Näringsdepartementet.

Mer om uppdraget

SCAW är av regeringen utsedd att vara Sveriges kontaktpunkt i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 1099/2009. Målet med förordningen är att nå ett gott djurskydd i samband med avlivning av djur, inklusive slakt av djur vid slakteri.

Det innebär bland annat att centret på begäran ska tillhandahålla oberoende vetenskapligt stöd till de behöriga myndigheterna Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelsen. Det kan röra sig om vetenskaplig och teknisk sakkunskap för godkännande av slakterier eller anvisningar för användning av fixerings- och bedövningsutrustning. Kontaktpunkten ska också bistå och stötta kontrollmyndigheterna.

Utöver detta har SCAW även ansvar för att utbyte sker med kontaktpunktens motsvarigheter i andra medlemsstater inom EU och med EU-kommissionen.

Vill du ha mer information om Nationell centrum för djurvälfärd (SCAW) kan du klicka på SLU:s logotyp längst ner på sidan. Då kommer du till SLU:s webbplats och skriver sedan SCAW i sökfältet.

Senast granskad 2020-09-04