Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets organisationsschema

Livsmedelsverket är Sveriges expert- och centrala kontrollmyndighet på livsmedelsområdet.

Organisation och struktur

Livsmedelsverkets uppgift är att värdera, hantera och kommunicera nyttan och riskerna med maten för att alla konsumenter ska få bra matvanor, ha säker mat och bra dricksvatten, och inte bli vilseledda om vad maten innehåller. I arbetet ska myndigheten integrera miljöaspekter och därmed bidra till ett hållbart samhälle. Livsmedelsverket ska också bidra till att förebygga och hantera hot och risker i samhället som är relaterade till livsmedel.

Livsmedelsverkets huvudkontor ligger i Uppsala. Kontrollpersonal finns också vid tre regionkontor i norra, mellersta och södra Sverige.

Område Undersökning och vetenskapligt stöd analyserar livsmedel och dricksvatten, gör utvärderingar och ger råd om risker och nytta med mat. Livsmedelsverkets nationella referenslaboratorium (NRL) ingår i området liksom att ta fram information till konsumenter och kostarbetare för att öka deras kunskaper om regler och livsmedelskontroll. Vidare genomför området kartläggningar, matförgiftningsutredningar och tar fram kvalitetssäkrade underlag om kemiska ämnen, mikroorganismer, livsmedels innehåll av näringsämnen, kontaminanter samt om redlighet. Även beredskap och hantering i kris, inklusive stöd vid vattenkatastrofer, ingår i ansvarsområdena.

Område kontrolls mål är att konsumenterna får säkra livsmedel och att företagen får kontroll som utvecklar deras verksamhet. Förutom de tre regionala avdelningarna, vilka i huvudsak ansvarar för kontrollen på slakterier, finns två centrala avdelningar med ansvar för kontrollstöd respektive kontroll av livsmedelsföretag och gränskontroll.

Område Styrning och vägledning samordnar den svenska livsmedelskontrollen som utförs av kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket.  Man leder, samordnar och följer upp kontrollmyndigheterna i hela landet. Man arbetar för kontrollpersonal och företag i hela Sverige genom att stötta och ge vägledning om regler och om hur de ska användas. Inom området arbetar man även med stöd till regeringen i EU-arbetet och andra internationella sammanhang, man deltar i förhandlingsarbetet i EU-kommissionen, samordnar Sveriges arbete med Codex Alimentarius och handlägger exportärenden. De nationella provtagningsprogrammen för bekämpningsmedel, läkemedelsrester och dioxiner ingår också.

Område Strategisk utveckling och stöd erbjuder verksamhetsstöd till medarbetare och personer som har kontakt med Livsmedelsverket. Området ansvarar även för Livsmedelsverkets uppdrag att nationellt samordna kris- och beredskapsplanering för livsmedels- och dricksvattenförsörjning och Livsmedelsverkets krisledningsgrupp. Man utför också utvärdering och analys av Livsmedelsverkets verksamhet och av Sveriges livsmedelskontroll. Revisioner av livsmedelskontrollen, risk- och sårbarhetsanalyser och omvärldsbevakning ingår också.

Mer om uppdraget

Livsmedelsverkets uppgift är att arbeta i konsumenternas intresse för säker mat och bra dricksvatten, att informationen om maten är pålitlig så att ingen blir lurad och att främja bra matvanor. Det framgår av förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket.

Myndigheten ska verka för en riskbaserad, effektiv och likvärdig kontroll i hela landet. Leda, samordna och följa upp livsmedelskontrollen. Bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt utföra analyser, utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedelsområdet. Informera konsumenter, företag och andra i livsmedelskedjan om regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet. Underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande. Verka för att exporterande företag uppfyller de specifika krav som mottagarlandet kan ställa. Främja konsumenternas, och särskilt barns och ungdomars, förutsättningar att göra medvetna val när det gäller hälsosam och säker mat. Att vara nationellt referenslaboratorium (NRL) inom sitt område.

Livsmedelsverket ansvarar också för nationell samordning av dricksvattenfrågor inklusive kris- och beredskapsplanering. Nationell samordning av kris- och beredskapsfrågor av livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktionen ingår dessutom. Livsmedelsverket är även Sveriges kontakt­myndighet till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

Livsmedelsverket ansvarar för att samordna arbetet med den nationella kontrollplanen och den årliga rapporten om kontrollen i livsmedelskedjan. Planen och rapporten tas fram i samråd med Jordbruksverket.

Resultat och analys av den rapportering som de kommunala nämnderna och länsstyrelserna gör till Livsmedelsverket, samt rapportering från verkets egen kontroll överlämnas årligen till regeringen och EU-kommissionen.

Livsmedelsverket ska också varje år redovisa för regeringen hur livsmedelskontrollen kan utvecklas och förbättras. Här ska även de brister i kontrollen som verket identifierat och beskrivning av hur de kan åtgärdas ingå.

Vill du veta mer om Livsmedelsverket kan du klicka på Livsmedelsverkets logotyp längst ner på sidan. 

Senast granskad 2020-10-28