Länsstyrelserna

Länsstyrelserna är statens regionala företrädare som bland annat ska bidra till att nationella intressen får genomslag på regional nivå.

Organisation och struktur

Länsstyrelsens organisation varierar mellan olika län men myndigheten leds alltid av en landshövding som utses av regeringen. Länsstyrelsens olika verksamhetsområden leds av chefer under landshövdingen.
Landshövdingen har det yttersta ansvaret för alla verksamhetsområden, inklusive länsstyrelsens kontroll inom livsmedelskedjan.

Kontrollen inom livsmedelskedjan genomförs av handläggare med olika kompetenser, exempelvis länsveterinärer, djurskyddshandläggare, primärproduktionskontrollanter och kontrollanter av jordbrukarstöd.

Organisatoriskt sorterar de 21 länsstyrelserna under Finansdepartementet.

Mer om uppdraget

Länsstyrelserna arbetar med många olika områden exempelvis kulturmiljö, landsbygdsfrågor, miljö, naturvård, samhällsbyggnad och livsmedel.

Länsstyrelsernas arbete styrs framförallt av lagstiftning, till exempel förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev.

Länsstyrelsen är ansvarig för den offentliga kontrollen av primärproducenter, till exempel lantbrukare. Kontrollen innefattar livsmedel och foder i primärproduktionen, samt kontroll av användningen av veterinärmedicinska preparat till djuren, djurskydd och djurhälsa. Länsstyrelserna ansvarar också för kontroll av jordbrukarstöden och de tvärvillkor som är kopplade till stöden.

I uppdraget ingår även djurskyddskontroll av sällskapsdjur och försöksdjur samt kontroll av transporter av animaliska biprodukter. Transporter av levande djur och tillsyn över djurhälsopersonal inklusive veterinärernas läkemedelsförskrivning ingår också.

Länsstyrelsen  ansvarar även för förprövning, det vill säga förhandsgranskning och besiktning av byggnader för bland annat livsmedelsproducerande djur.

Inom smittskyddsområdet ska länsstyrelserna leda och samordna åtgärder mot djursjukdomar på regional nivå. Det innebär bland annat att de ska samverka och stödja Jordbruksverket i bekämpningen av allvarliga djur sjukdomar, så kallade epizootier och salmonella hos lantbrukets djur.

Länsstyrelsen utför revisioner av den kommunala livsmedelskontrollen och är delaktig i samordningen av kommunernas kontroll i länet. Till länsstyrelsen kan man också överklaga beslut som har fattats av de kommunala nämnderna i fråga om livsmedel och animaliska biprodukter.

Närmare information om varje län finns på respektive läns webbplats. Där framgår också vilka kommuner som ingår i respektive län. Klickar du på länsstyrelsernas gemensamma logotyp längst ner på sidan kommer du till länsstyrelsernas gemensamma webbplats.

Senast granskad 2021-09-21