Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM)

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) är en myndighet med ansvar för offentlig kontroll av livsmedel, djurskydd, foder och animaliska biprodukter inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk.

FIMH ansvarar även för tillsyn över miljö- och hälsoskydd, hälso- och sjukvård, tandvård och smittskydd.

Organisation och struktur

Organisatoriskt är FIHM en enhet inom Försvarsmaktens högkvarter. FIHM är i administrativa och organisatoriska frågor underställd Försvarsmaktens överbefälhavare. När FIHM utövar sin kontrollfunktion är FIHM dock inte underställd överbefälhavaren utan lyder istället direkt under Försvarsdepartementet.

Mer om uppdraget

FIHM bedriver kontrollverksamhet i hela landet och även utomlands där Försvarsmakten verkar.

FIHM bedriver en planerad livsmedelskontroll utifrån riskklassning av registrerade kontrollobjekt. Kontrollobjekten består mestadels av restauranger, mässar, serveringar, livsmedelsverksamhet i fält, ombord på fartyg och flyg, samt av dricksvattenverk och distributionsanläggningar.

FIHM bedriver även en planerad djurskyddskontroll utifrån riskklassning av registrerade kontrollobjekt, vilka innefattar hundhållning, hunduppfödning, hästhållning och försöksdjursverksamhet.

Förutom planerade kontroller hanterar FIHM inkommande ärenden i form av bland annat anmälningar, klagomål, avvikelserapporteringar, förfrågningar och remisser.

Vill du ha mer information om FIHM kan du klicka på Försvarsinspektörens för hälsa och miljö logotyp längst ner på sidan. Då kommer du direkt till webbplatsen.

Senast granskad 2020-08-27