Uppdaterade texter om vilseledande och bedrägliga ageranden på NKP-webben

2024-03-27

Den nationella kontrollplanen, NKP, ska säkerställa att kontroll utförs inom alla kontrollförordningens områden. Därför har några sidor uppdaterats med avseende på bedrägliga och vilseledande förfaranden.

Kontrollen ska bedrivas riskbaserat och i rätt omfattning genom hela den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, även när det gäller bedrägliga och vilseledande förfaranden. På tre ställen i NKP har uppdateringar gjorts för att ge kontrollmyndigheterna riktning inom det här kontrollområdet.

Övergripande mål och prioriteringar

Ändringarna innefattar tillägg i de övergripande målen för att tydliggöra vikten av spårbarhet och att aktörer konkurrerar på lika villkor.

Övergripande mål och prioriteringar

Definitioner och begrepp

På sidan definitioner och begrepp har följande definitioner och begrepp tillkommit:

  •     Livsmedelsinformation
  •     Spårbarhet
  •     Bedrägliga eller vilseledande ageranden
  •     Konsumenternas intressen och sund konkurrens.

Samtidigt har begreppet redlighet plockats bort från planen.

Definitioner och begrepp

Kontroll inom särskilda områden

Ett nytt stycke som beskriver kontroll för att upptäcka och motverka bedrägliga eller vilseledande ageranden inom livsmedel har lagts till.

Kontrollen inom särskilda områden