Spårbarhet ägg (operativt mål 11) 2023-2025

Livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att aktörer som producerar och/eller släpper ut svenska hönsägg på marknaden kan visa att de uppfyller de spårbarhetskrav som finns och att den information som medföljer äggen är korrekt.

Bakgrund till målet

Livsmedelslagstiftningen syftar till att konsumenter inte ska bli vilseledda och till lika konkurrensförhållanden på marknaden. Svenska ägg och vissa typer av produktionsmetoder skapar mervärde för konsumenten. Därför finns det ekonomiska incitament för bedrägliga eller vilseledande förfaranden när det gäller uppgiften om svenskt ursprung och annan information om ägg och produktionsmetoder.

Den svenska självförsörjningsgraden av ägg var enligt Jordbruksverket under 2018 strax under hundra procent. Samma rapport visar att svenska konsumenter i snitt konsumerade 235 ägg per person och år. Ägg kan därför anses vara ett viktigt livsmedel för svenska konsumenter och företag.

Under våren 2020 drabbades världen av covid 19-pandemin, vilket medförde att konsumenter i Sverige bunkrade vissa typer av livsmedel, bland annat ägg. Veckovisa rapporter från Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) under 2020 visade att livsmedelsföretagen befarade försämrade möjligheter för leverans och produktion av ägg. 

Under 2020-2021 drabbades Sverige också av flera fågelinfluensautbrott, vilket har påverkat svenska hönsuppfödares produktionskapacitet. Förändrade förutsättningar i den svenska jordbruksbaserade livsmedelskedjan för ägg ställer därför extra höga krav på kontroll av äggens ursprung och den information som åtföljer dem för att kunna säkerställa att reglerna följs.

Bedrägliga eller vilseledande förfaranden sker i hela den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Behöriga kontrollmyndigheter behöver därför utföra kontroll av spårbarhet och verifiering av livsmedelsinformation med lämplig regelbundenhet hos samtliga aktörer som ingår i kedjan för ägg.

För vem gäller målet

Målet gäller de kommunala kontrollmyndigheter, länsstyrelser och Livsmedelsverket.

Anläggningar som omfattas av målet är samtliga anläggningar som producerar eller släpper ut svenska ägg med skal på marknaden och som är producerade av hönor av arten Gallus gallus. Det innefattar samtliga aktörer som omfattas av kraven för registrering och/eller godkännande, till exempel detaljhandelsföretag, transportörer, uppsamlare, förpackningscentraler och primärproducenter.

Lagstiftning

  • Artikel 8 och 18 förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning.
  • Förordning (EU) nr 931/2011 om spårbarhetskrav.
  • Artikel 7 och 8 förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation.
  • Del VI, bilaga VII förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter.
  • 40-41§§ och 53-57§§ livsmedelvekets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.

Verifierande kontroll i detta mål görs främst med kontrollmetoderna spårbarhetskontroll, revision och inspektion.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda finns på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Senast granskad 2022-05-05