Säkerhet vid vattenverk och reservoarer (operativt mål 2) 2023-2025

Livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts vid de allmänna vattenverk och distributionsanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar. Kontrollen görs i syfte att bedöma om förebyggande, upptäckande och avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa skyddet mot sabotage och skadegörelse riktat mot anläggningarna.

Bakgrund till målet

För att säkerställa leveransen av dricksvatten både när det gäller och kvalitet som kvantitet behöver den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten genom en distributionsanläggning ha rutiner och förfaranden för att skydda anläggningen mot sabotage och skadegörelse. Det handlar om att förebygga, upptäcka och avhjälpa sabotage och skadegörelse. Civilt försvar blir allt viktigare och detta område har inte prioriterats vid tidigare perioder med operativa mål. Därför är det angeläget att kontroll av reglerna i LIVSFS 2008:13, de så kallade lås- och bomföreskrifterna, genomförs.

För vem gäller målet

Målet gäller alla myndigheter som utifrån 25 § livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet, vilket innebär de kommunala kontrollmyndigheterna.

Samtliga allmänna vattenverk och distributionsanläggningar som producerar respektive tillhandahåller dricksvatten till mer än 2 000 personer omfattas av målet.

Lagstiftning

  • 4-7 §§ Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar.

Kontrollmedod

Inspektion och revision.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2022-04-29