Opastöriserad mjölk (operativt mål 19) 2023-2025

Livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos livsmedelsföretag i primärproduktionen som levererar opastöriserad mjölk och råmjölk direkt till slutkonsumenter.

Kontrollen görs för att bekräfta att endast små mängder säljs eller skänks direkt till slutkonsumenter och att konsumenterna bland annat får information om att den opastöriserade mjölken och råmjölken ska värmebehandlas före konsumtion samt att överlåtelsen i övrigt sker i enlighet med bestämmelserna i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20).

I det operativa målet ingår även att identifiera anläggningar som borde vara registrerade för direktleverans av opastöriserad mjölk men inte är det.

Bakgrund till målet

Opastöriserad mjölk benämns ofta "mer naturlig" och därför extra bra för hälsan. Men opastöriserad mjölk och råmjölk (kolostrum) kan innehålla bakterier som till exempel ehec och campylobacter. Bakterierna kan ge akuta magsmärtor, illamående, diarré,  som kan vara blodblandad, kräkningar och feber. I vissa fall kan de orsaka svåra sjukdomar, som ledinflammation och njurskador. Barn och äldre löper särskilt stor risk att bli allvarligt sjuka.

För att skydda konsumenterna finns särskilda nationella bestämmelser som reglerar hur mycket opastöriserad mjölk och råmjölk som får levereras direkt till konsumenter och vilka hygienkrav och andra krav som måste vara uppfyllda vid sådana leveranser. Till exempel krav på särskilt registrering, information om risker med konsumtion av opastöriserad mjölk samt dokumentationskrav. Producenter som överlåter små mängder opastöriserad mjölk direkt till konsumenter måste ha en särskild registrering hos länsstyrelsen för denna verksamhet, utöver registrering som livsmedelsföretag i primärproduktionen.

För vem gäller målet

Målet gäller länsstyrelserna.

Antalet planerade riskbaserade kontroller som ska utföras per år bestäms inom ramen för den nationella kontrollplaneringen för primärproduktion.

Lagstiftning

  • Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.
  • LIVSFS (2005:20) om livsmedelshygien:
    • Direkta leveranser av små mängder råmjölk, 71-75 §§ LIVSFS 2005:20
    • Direkta leveranser av små mängder opastöriserad mjölk, 76-81 §§ LIVSFS 2005:20

Kontrollmetod

Kontrollen görs främst med hjälp av kontrollmetoderna revision och inspektion med fokus på kontroll av spårbarhet, information och dokumentation. Målet omfattar även kartläggning för att hitta mjölkproducenter som levererar opastöriserad mjölk direkt till slutkonsumenter utan att ha registrerat detta hos sin länsstyrelse.

I samband med den planerade offentliga kontrollen av mjölkproducenter ska länsstyrelserna kartlägga aktörer som levererar små mängder råmjölk till slutkonsumenter och lokala detaljhandelsanläggningar, samt aktörer som levererar små mängder opastöriserad mjölk till slutkonsumenter.

För att identifiera aktörer som omfattas av det operativa målet kan kartläggningen även komma att utvidgas till att omfatta andra metoder, till exempel kartläggning av försäljning via sociala medier.

Kontrollen innebär att kontrollera att aktörerna följer bestämmelserna om direkta leveranser av små mängder opastöriserad mjölk och råmjölk i LIVSFS 2005:20 och att vidta åtgärder vi bristande efterlevnad inklusive eventuella beslut, som sanktionsavgift vid bristande efterlevnad av dokumentationskrav.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda finns på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Senast granskad 2022-05-05