Mikrobiologiska och kemiska faror i dricksvatten (operativt mål 1) 2023-2025

Livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts vid alla anläggningar som producerar över 100 m3 dricksvatten per dygn. Kontrollen syftar till att bedöma om faroanalysen tar hänsyn till mikrobiologiska och kemiska faror i råvattnet och att beredningen av dricksvattnet är anpassad efter resultatet av faroanalysen.

Bakgrund till målet

En väl fungerande beredning är avgörande för att kunna producera ett säkert dricksvatten. Det krävs kunskap om de förutsättningar som är unika för varje anläggning för att kunna anpassa beredningen på bästa sätt. I de nya dricksvattenföreskrifterna förtydligas producenternas ansvar när det gäller faroanalys och undersökning av råvattenkvaliteten. Att genomföra en faroanalys som beaktar såväl mikrobiologiska som kemiska faror, och ta hänsyn till resultatet av denna när beredningen utformas, är grundläggande och avgörande för dricksvattensäkerheten.

För vem gäller målet

Målet gäller alla myndigheter som utifrån 25 § livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för den typ av anläggningar som anges i målet, vilket innebär de kommunala kontrollmyndigheterna.

Alla anläggningar som producerar mer än 100 m3 dricksvatten per dygn omfattas av målet.

Lagstiftning

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten.

Kontrollmetod

Revision och inspektion.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2024-06-18