Livsmedelsinformation vid e-handel (operativt mål 6) 2023-2025

Livsmedel

Senast den 31 december 2025 har kontroll utförts hos registrerade/godkända verksamheter som släpper ut färdigförpackade kosttillskott och/eller konfektyr på marknaden via e-handel. Kontrollen syftar till att verifiera att livsmedelsinformationen på verksamhetens webbplats stämmer med informationen på förpackningarna.

Bakgrund till målet

Försäljning av livsmedel via distanskommunikation (nedan kallat e-handel) har ökat kraftigt de senaste åren. När det gäller kosttillskott är e-handeln idag den största försäljningskanalen. Även för den övriga detaljhandeln har det rapporterats att försäljning av livsmedel via e-handel har ökat.

Den offentliga kontrollen i samband med e-handel med livsmedel är under utveckling och Livsmedelsverket har ett ansvar att leda och samordna denna kontroll. Att införa ett operativt mål kan därför vara ett sätt att implementera en mer regelbunden offentlig kontroll av e-handel.

Livsmedelsinformation ska vara korrekt, tydlig och lätt att förstå för konsumenterna så att de kan göra medvetna val. Detta gäller även vid inköp via e-handel. Hur livsmedelsföretagarna uppfyller denna skyldighet finns det lite kunskap om idag.

Detta operativa mål avgränsas till att gälla e-handel via internet av färdigförpackade livsmedel, med fokus på kosttillskott och konfektyr.  Den information som konsumenterna får om sådana livsmedel när de erbjuds till försäljning genom distanskommunikation, ska innehålla de obligatoriska märkningsuppgifterna. Dessa ska finnas tillgängliga innan köpet avslutas, undantaget datum för minsta hållbarhet eller sista förbrukningsdag. 

För vem gäller målet

Målet gäller kommunala kontrollmyndigheter och Livsmedelsverket.

Lagstiftning

  • Artikel 9, 10 (ytterligare märkning i bilaga III), 14.1.a och 21.1.a och b förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation
  • Artikel 24, förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser
  • 1 a, 8.a och 10 §§ Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 
  • 5 och 7 §§ Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Kontroll av livsmedelsinformation i samband med att livsmedel släpps ut på marknaden via e-handel.

Verifierande kontroll för att se att livsmedelsinformationen på verksamhetens webbplats stämmer överens med märkningen på produkten.

Stöd och anvisningar

Senast granskad 2022-05-03