Kontaktmaterialverksamheter (operativt mål 17) 2024-2025

Livsmedel

Observera att detta mål börjar gälla 2024.

Innan utgången av 2025 har offentlig kontroll utförts av kontaktmaterialverksamheter som behörig kontrollmyndighet har förtecknade eller registrerade. Kontrollen görs för att säkerställa att materialen och produkterna uppfyller lagstiftningens krav och inte avger sina beståndsdelar i halter som skulle kunna utgöra en fara för människors hälsa eller påverka livsmedel negativt.

Bakgrund till målet

Kontaktmaterial är alla material och produkter som är avsedda eller rimligen kan förväntas att komma i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel.

Från den 15 juli 2021 har Sverige utpekade myndigheter som ansvarar för att kontrollera verksamheter som tillverkar, förädlar och distribuerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Regeringen förespråkar att kontrollen ska byggas upp succesivt med en ambitionsnivå som tar sin utgångspunkt i de faktiska risker som dessa material och produkter innebär för människors hälsa. All kontroll ska vara riskbaserad och det är därför viktigt att verksamheter med störst risk prioriteras.

För vem gäller målet

Målet gäller de kommunala kontrollmyndigheterna som har ansvar för att utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet när det gäller företag som tillverkar, förädlar och distribuerar av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Målet gäller också de myndigheter som utför motsvarande kontroll vid livsmedelsanläggningar, som utöver livsmedelsverksamhet även tillverkar, förädlar eller distribuerar kontaktmaterial. Det vill säga de kontrollmyndigheter som idag ansvarar för den ordinarie livsmedelskontrollen vid anläggningarna. Se 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen (2006:813).

Till en början kontrolleras de kontaktmaterialverksamheter som finns tidigt i kedjan och som är förknippade med störst risker, det vill säga exempelvis sådana som tillverkar, förädlar, konverterar eller importerar kontaktmaterial från tredje land.

Lagstiftning

  • Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
  • Förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
  • Förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.
  • Livsmedelslagen (2006:804).
  • Livsmedelsförordning (2006:813).

Inspektion.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda finns på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Senast granskad 2022-05-05