Handelsnormer för konserverad tonfisk och sardiner (operativt mål 7) 2023-2025

Livsmedel

Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos företag som sätter konserverad tonfisk eller sardiner på marknaden genom import eller införsel från annat EU-land. Syftet är att verifiera att produkterna uppfyller kraven i handelsnormerna för märkning och sammansättning.

Bakgrund till målet

De EU-gemensamma handelsnormerna för konserverade sardiner och produkter av sardintyp samt marknadsnormerna för konserverad tonfisk och bonit syftar till att produkterna som finns på marknaden ska hålla en tillfredsställande kvalitet. Felaktigt innehåll i konserverna och felaktig märkning riskerar att vilseleda konsumenten och riskerar att påverka konkurrensförhållanden på marknaden. Felaktig art kan också vara en indikation på att det förekommer oreglerat fiske som leder till överfiskning av fiskbestånden.

Därför är det viktigt att importörer av dessa produkter känner till och verifierar att handelsnormerna följs, samt att kontrollmyndigheterna kontrollerar detta.

För vem gäller målet

Målet gäller Livsmedelsverket och kommunala kontrollmyndigheter som har kontrollansvar för importörer, till exempel huvudkontor för livsmedelskedjor som handlar med konserverad tonfisk och bonit och/eller konserverade sardiner eller produkter av sardintyp. Även företag som för in produkterna från annat EU-land inkluderas. Det är framförallt de kommunala kontrollmyndigheterna som berörs. Några anläggningar finns också under Livsmedelsverkets kontrollansvar.

Lagstiftning

  • Förordning (EEG) nr 1536/92 om gemensamma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit. 
  • Förordning (EEG) nr 2136/89 om gemensamma handelsnormer och handelsbeteckningar för konserverade sardiner och konserverade produkter av sardintyp. 

Verifierande kontroll i detta mål görs främst med kontrollmetoderna revision och inspektion. Om myndigheten finner det nödvändigt kan verifierande prover tas ut för viktkontroll och artkontroll.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda finns på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Senast granskad 2022-05-03