Fusk med tonfisk (operativt mål 14) 2023-2025

Livsmedel

Offentlig kontroll har utförts hos importörer och grossister som säljer färsk eller fryst tonfisk  för att undersöka om det förekommer fisk som har behandlats på ett otillåtet sätt. Företag som använder sådana metoder riskerar att förorsaka histaminbildning i fiskköttet och att vilseleda konsumenter.

Bakgrund till målet

Tonfisk har länge varit föremål för livsmedelsfusk där det handlar om att olagligt förändra eller manipulera färgen på fiskens kött. År 2016 kom de första bevisen på att tonfisk av lägre kvalitet, tänkt för konservindustrin, behandlats med vegetabiliska extrakt som innehåller höga halter av nitrit, för att ändra färgen från brunaktig till klarröd, så att konsumenten tror att fisken är färsk.

Naturligt röd färg på tonfisk är en färskhetsindikator. Den konstgjort röda färgen kan maskera förändringar, inklusive bakterietillväxt och att histamin bildas. Histaminförgiftning ger akut insjuknande i magsmärtor, kräkningar och diarré. Det kan även bildas nitrosaminer, vilka är carcinogena.

Att tillsätta nitriter till fisk är inte tillåtet, och att använda vegetabiliska extrakt rika på nitriter är inte förenligt med lagstiftningen för livsmedelstillsatser. Förutom att använda vegetabiliska extrakt, förekommer det även behandling med kolmonoxid, så kallad kallrökning, och olika nitritsalter i kombination med antioxidanter i form av askorbinsyra och/eller citronsyra.

Sedan 2016 har det årligen kommit rapporter om illegalt behandlat tonfiskkött. 2018 utfördes bland annat en EU-koordinerad operation (OPSON VII) i samarbete mellan Europol/Interpol och EU:s Food Fraud Network, då 51 ton tonfisk omhändertogs. Det uppskattades då att det potentiellt rör sig om fusk i storleksklassen 200 miljoner euro per år. År 2019-2020 utförde belgiska myndigheter ett projekt med provtagning av tonfisk som resulterade i att 51 % av de kontrollerade partierna, motsvarande 79 ton, förelades med saluförbud.

Tonfisk vars färg har manipulerats riskerar inte bara att vilseleda konsumenter och restaurangägare, som tror att de köper färsk tonfisk. Då färgen är klarröd sätts också hållbarheten längre och risken för histaminbildning ökar.

Det finns ett behov av att öka kompetensen hos

  • importörer, fiskgrossister och andra som handlar med tonfisk, så att de vidtar åtgärder mot tonfiskkött som har behandlats på ett otillåtet sätt för att köttfärgen inte ska förändras under lagringen.
  • myndigheter, så att de som kontrollerar tonfisken känner till på vilka sätt man kan fuska med tonfisk och tillämpar effektiva metoder för att upptäcka detta.

För vem gäller målet

Målet gäller alla myndigheter som utifrån 25 § livsmedelsförordningen (2006:813) har kontrollansvar för grossister och importörer som handlar med färsk och fryst tonfisk. Framför allt berörs de kommunala kontrollmyndigheterna. För vissa anläggningar har Livsmedelsverket kontrollansvaret.

Lagstiftning

  • Artikel 7 och 8 i förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation.
  • Artikel 4, 11 (bilaga II, del E, kategorierna 09.1.1 och 09.2) i förordning (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser.
  • Artikel 14  förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning.

Revision eller inspektion i kombination med provtagning för att utreda eventuellt otillåten behandling av tonfiskkött, eller förekomst av histamin.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda finns på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Senast granskad 2022-05-05