Aktörer som släpper ut honung på marknaden (operativt mål 12) 2023-2025

Livsmedel

Senast den 31 december 2025 har kontrollmyndigheterna utfört spårbarhetskontroller hos företag som handlar med honung. Syftet är att säkerställa att aktörer som släpper ut honung på marknaden har registrerat sin anläggning, i de fall verksamheten har en sådan organisation och kontinuitet att den kan anses vara ett livsmedelsföretag.

Bakgrund till målet

Enligt Livsmedelsverkets vägledning ska primärproducenter som producerar mer än 500 kilo honung per år vara registrerade.

Länsstyrelsernas livsmedelskontroll av primärproducenter ska utföras enligt den nationella kontrollplaneringen av primärproduktion av aktörer som har biodling och säljer egen honung, samt vid uppföljning av ärenden från andra myndigheter. Det är viktigt att de honungaktörer som ska vara registrerade också är det, bland annat eftersom registreringen gör offentlig kontroll möjlig.

Livsmedelsföretagare ska kunna visa spårbarhet på den honung som de handlar med. I förekommande fall kan spårbarhetskontrollen kompletteras med verifierande provtagning.

Senast den 31 december 2025 ska kontrollmyndigheterna ha utfört minst 2 000 spårbarhetskontroller enligt detta mål.

För vem gäller målet

Målet gäller kommunala kontrollmyndigheter och länsstyrelser.

Lagstiftning

  • Artikel 6 i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.
  • Livsmedelverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien (bestämmelser om registrering).
  • Artikel 18 förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning  (bestämmelser om spårbarhet).

Inspektion och spårbarhetskontroll, samt vid behov verifierande provtagning.

Stöd och anvisningar

Stöd för att utföra kontrollen och/eller bedöma om lagstiftningens krav är uppfyllda finns på Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

 

Senast granskad 2022-05-05