Aktiviteter Växtskyddsmedel mål 1 2021-2025

Växtskyddsmedel

Aktiviteter som bidrar till att uppnå beslutade mål 2021-2025 och indikatorer som mäter måluppfyllnad.

Mål: Kontrollmyndigheterna ska ha rätt förutsättningar för att utföra en likvärdig och effektiv kontroll.

Indikatorer

 • Andel av kontrollmyndigheterna som har uppdaterade register över sina aktörer, ökar över tid.
 • Andel av kontrollmyndigheterna som använder nationellt framtagen vägledning, ökar över tid.
 • Andel av kontrollmyndigheterna som använder riskbaserat urval vid kontroll, ökar över tid.

Åtgärder

 1. Alla aktörer får regelbunden kontroll.
 2. Kontrollfrekvensen av aktörerna bestäms utifrån en riskbaserad urvalsmetod. Det vill säga att man prioriterar kontrollen så att den ger bäst effekt.
 3. Kontrollmyndigheterna utför en likvärdig kontroll i hela landet.

Aktiviteter

 • Kontrollmyndigheterna inventerar och uppdaterar kontinuerligt sina register över aktörer. (Kemikalieinspektionen, länsstyrelser, kommuner, årligen)
 • Kontrollmyndigheterna utför fler kontroller på växthus och växtodlingsgårdar utan djurhållning. (Kommunerna, 2021-2025)
 • Kontrollmyndigheterna utbyter erfarenhet om kontroll inom området växtskyddsmedel. (Länsstyrelser, kommuner, 2021-2025)
 • Länsstyrelserna genomför enskilt eller i samverkan med andra länsstyrelser praktisk utbildning för kontrollanter inom kommunen gällande hantering av växtskyddsmedel. (Länsstyrelserna, 2021-2025)
 • Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket organiserar ett webbinarium om den
  offentliga kontrollen av växtskyddsmedel. Syftet med webbinariet är att informera
  kontrollmyndigheterna om kontrollförordningen och den nationella kontrollplanen, den årliga rapporteringen, revisioner etc. (Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, årligen)
 • Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket tar fram vägledningar till
  kontrollmyndigheterna för att riskbedöma aktörer kopplat till lämplig kontrollfrekvens. (Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, 2021-2022). Genomfört.
 • Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket utvecklar vägledning inom mindre
  kontrollområden såsom biologiska växtskyddsmedel, specialodlingar m.m.
  (Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket 2021-2025)
 • Jordbruksverket tar fram vägledning inom kontrollområdena integrerat växtskydd, lagring, spridning av växtskyddsmedel. (Jordbruksverket, 2021-2025)
 • Kemikalieinspektionen tillhandahåller grundutbildning för kommunens kontrollanter avseende kontroll av distributörer. (Kemikalieinspektionen, årligen)
 • Kemikalieinspektionen arbetar med att utveckla vägledningen "Råd för tillsyn – tillsyn av växtskyddsmedel hos återförsäljare". (Kemikalieinspektionen, årligen)
 • Kemikalieinspektionen fortsätter att utveckla ett kontrollprogram för att granska att innehållet i växtskyddsmedel överensstämmer med produktgodkännandet.
  (Kemikalieinspektionen, årligen)
 • Kemikalieinspektionen utvecklar kompetens inom området olaglig handel av
  växtskyddsmedel (bedrägerier) genom att delta i olika sammankomster som arrangeras nationellt, inom EU och internationellt. Kunskapen ska förmedlas vidare till kontrollmyndigheter. (Kemikalieinspektionen, årligen)
 • Kemikalieinspektionen utarbetar en nationell vägledning för att arbeta förebyggande med att förhindra handel med olagliga växtskyddsmedel (bedrägerier). (Kemikalieinspektionen, 2021). Genomfört.
Senast granskad 2023-11-14