2022-2025 Operativt mål 1 animaliska biprodukter: Riskbaserad kontroll och åtgärd vid avvikelse

Animaliska biprodukter

Alla kontrollmyndigheter utför riskbaserad kontroll och följer upp att avvikelser åtgärdas.

Definition

Alla behöriga kontrollmyndigheter tar fram en årlig plan för sin riskbaserade kontroll av animaliska biprodukter. Med riskbaserad kontroll avses att frekvensen för kontrollen är fastställd så att kontrollen är anpassad till risken i området och den förväntade graden av regelefterlevnad. Risken är en funktion mellan sannolikheten för en negativ effekt på människors och djurs hälsa, samt hur allvarlig en sådan negativ effekt skulle kunna vara. Kontrollmyndigheterna använder lämpliga verktyg för att följa upp att verksamhetsutövare följer regelverket och åtgärdar de brister som kontrollmyndigheterna observerar i kontroller.

Indikatorer

  • Andel operativa kontrollmyndigheter som utför riskbaserad kontroll (målet är att samtliga kontrollmyndigheter utför riskbaserad kontroll senast år 2025).
  • Andel avvikelser som följs upp (mål: samtliga avvikelser inom området följs upp år 2025).
  • Andel kontrollmyndigheter som har en riskbaserad kontrollplan för kontrollen av animaliska biprodukter (mål: samtliga kontrollmyndigheter ska ha en årlig riskbaserad kontrollplan senast år 2025).

Aktiviteter

  • Information och utbildning om hur man tar fram en kontrollplan (Jordbruksverket ansvarig, länsstyrelserna och kommunerna deltar, 2022-2023).
  • Uppdatera vägledningsdokumentet för Jordbruksverkets djurkontrollenhets kontroll av animaliska biprodukter efter Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) uppdaterade riskvärdering (Jordbruksverket, 2022-2023).
  • Se över och uppdatera vägledningar och riktlinjer för riskanalyser (Jordbruksverket ansvarigt, länsstyrelserna och kommunerna deltar, 2023).
  • Ta fram en webbaserad utbildning för kontrollmyndigheternas riskanalyser (Jordbruksverket, 2023-2024).
  • Följa upp i återrapporteringen av kontrollen att avvikelser åtgärdas (Jordbruksverket, årligen).
  • Erfarenhetsutbyte mellan de operativa kontrollmyndigheterna om strukturerade arbetssätt för att följa upp att avvikelser åtgärdas (Jordbruksverket ansvarigt, länsstyrelserna och kommunerna deltar, årligen).
  • Alla kontrollmyndigheter tar fram årliga kontrollplaner för kontrollen (Jordbruksverket, länsstyrelserna, kommunerna och Livsmedelsverket, årligen).
Senast granskad 2022-12-28